เหมาะกับฤดูกาล

รหัส : BT-KMG21_FD

ทัวร์ทวีปเอเชีย

6 วัน 5 คืน

พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.

อาหาร : 15 มื้อ

Air Asia

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 23,999 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

15 มื้อ มื้ออาหาร

6 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง • สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย • เมืองต้าหลี่

วันที่ 2 เมืองโบราณต้าหลี่ • ผ่านชมเจดีย์สามองค์ • วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย • แชงกรีล่า • เมือง เก่าจงเตี้ยน

วันที่ 3 วัดลามะซงจ้านหลิน • ช่องแคบเสือกระโจน • เมืองลี่เจียง • สระมังกรด า (เหยหลงถัน) • เมือง โบราณลี่เจียง

วันที่ 4 อุทยานมังกรหยก • น่ังกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก • โชว์ความประทับใจลี่เจี่ยง (โชว์จาง อี้โหม่ว) • อุทยานน้าหยก • ทะลสาบไป๋สุยเหอ • เมืองโบราณซูเหอ

วันที่ 5 เมืองลี่เจียง • น่ังรถไฟความเรว ็ สูง • เมืองคุนหมิง • ต าหนักทอง • ร้านบัวหิมะ • สวนน้าตก คุนหมิง • ร้านหยก • ประตูม้าทองไก่หยก

วันที่ 6 สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย • สนามบินดอนเมือง • กรุงเทพฯ

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ