เงื่อนไขการเข้าประเทศญี่ปุ่นJapan ของนักท่องเที่ยวชาวไทยย (กลุ่มสีน้ำเงิน)
เดินทางกับบริษัททัวร์ เริ่มวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

-ไม่ต้องตรวจ PR-PCRที่สนามบินญี่ปุ่นเมื่อเดินทางถึง
-ไม่ต้องกักตัว
-งโชว์เอกสารวัคซีน Vaccine Certificate (ไม่จำกัดประเภทวัคซีน)

การฉีดวัคซีนครบ 3 โดส (3 เข็ม) และยี่ห้อวัคซีนที่ญี่ปุ่นยอมรับนั้น ได้แก่
-Pfizer 3 เข็ม, Moderna 3 เข็ม, Novavax 3 เข็ม
-AZ 2 เข็มแรก (เข็มที่ 3 ต้องเป็น Pfizer, Moderna, Novavax),
-Covaxin 2 เข็มแรก (เข็มที่ 3 ต้องเป็น Pfizer, Moderna, Novavax)
-Johnson & Johnson 1 เข็ม

-ผลตรวจ RT-PCR ผลเป็นลบ 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
-นักท่องเที่ยวต้องทำการขอวีซ่าท่องเที่ยวของประเทศญี่ปุ่น (ค่าใช้จ่ายค่าวีซ่า 1,575.-)
-เดินทางเข้าประเทศไทยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขจากทางภาครัฐกำหนด

….


ขอบคุณข้อมูล TTN JAPAN

ขอวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น65

ตามประกาศของรัฐบาลญี่ปุ่น (อัพเดท 27พ.ค.65) สำหรับการมาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยว ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 65 ที่เดินทางมาในรูปแบบคณะทัวร์

🔵กลุ่มสีน้ำเงิน (เสี่ยงต่ำ) ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มนี้

– ไม่ต้องตรวจRT-PCRที่สนามบินญี่ปุ่น

– ไม่ต้องกักตัว

– ไม่ต้องแสดงผลการฉีดวัคซีน (vaccine certificate)

-นักท่องเที่ยวจำเป็นต้องดาวน์โหลด 4แอปพลิเคชั่นในโทรศัพท์ส่วนตัวดังนี้

1. My SOS เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข กรณีฉุกเฉิน ต้องการความช่วยเหลือเนื่องจากสงสัยว่าอาจจะติดเชื้อ ซึ่งสามารถทำ VDO call ได้และแชทได้

2. Cocoa เป็นระบบแจ้งเตือนว่า เราอาจพบความเสี่ยงเนื่องจากอยู่ใกล้ผู้ติดเชื้อ

3. Questionnaire

แบบสอบถามออนไลน์ เป็นการลงทะเบียนผู้เดินทางที่เข้ามาญี่ปุ่น กรอกข้อมูลส่วนบุคคล (ลงทะเบียนอย่างน้อย6ชม.ก่อนเดินทาง)

4. Google maps ลิ้งค์กับ My SOS เพื่อทราบ location Real Time ตลอดเวลาที่อยู่ในญี่ปุ่น

การเดินทางกลับเข้าประเทศไทย สำหรับคนไทย เตรียมเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน ตามข้อกำหนดของรัฐบาลไทย มากกว่า 14 วันก่อนเดินทาง (Vaccinated Certificate หรือ International Vaccinated Certificate)

เอกสารที่ต้องทำการเตรียมก่อนเดินทาง

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)

2. วีซ่าญี่ปุ่น **

เตรียมเอกสารเพื่อจัดส่งให้ทางบริษัทดำเนินการยื่นวีซ่าให้ดังนี้

Passport เล่มจริง มีอายุไม่น้อยกว่า6เดือน

– รูปถ่าย2x2นิ้ว พื้นขาว 1รูป

– สำเนาบัตรประชาชน

– สำเนาทะเบียนบ้าน ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบสมรส ใบหย่าร้าง (จำเป็น)

– สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (ทุกหน้า)

– statement ย้อนหลัง6เดือน

– หนังสือรับรองการทำงาน ระบุตำแหน่ง วันเริ่มงาน เงินเดือนและวันลาไปเที่ยว (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียน นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนและใช้หนังสือรับรองการทำงานของบิดา-มารดาด้วย)

3.ลงทะเบียนออนไลน์ ERFS ล่วงหน้า เพื่อนำใบรับรองไปใช้ประกอบการยื่นวีซ่า (บริษัทดำเนินการให้)

4.ใบรับรองผลตรวจTest COVID-19 เป็นลบ แบบ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (ภาษาอังกฤษ)

ข้อมูลการเข้าประเทศญี่ปุ่นอัพเดท ณ วันที่ 31 พ.ค.65 อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับทางรัฐบาลญี่ปุ่น

ข้อมูลจาก https://www.japan.travel/th/th/newsletter/how-to-enter-japan-for-travel/

แกลลอรี่ภาพ