เหมาะกับฤดูกาล

รหัส : VZTEP11

ทัวร์ทวีปเอเชีย

4 วัน 2 คืน

ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.

อาหาร : 3 มื้อ

Thai VietJet

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 12,999 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

3 มื้อ มื้ออาหาร

7 จุด ท่องเที่ยว

4 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ (22.30)

วันที่ 2 สนามบินนานาชาติเถาหยวน VZ 3828 (00.45-05.25) – เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (รวมค่าล่องเรือ) – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – แวะชิมชาอู่หลง – โรงละครแห่งชาติไถจง - อี้จงไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 3 ร้านเครื่องสำอาง – ร้านขนมพายสับปะรด - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน –ปล่อยโคมลอยสือเฟิ่น (4 คนต่อ1โคม รวมค่าโคมลอย) – ซีเหมินติง

วันที่ 4 ร้านสร้อยสุขภาพ GERMANIUM – วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ