SPT04 # ไต้หวัน ลั้ลลา PREMIUM PLUS

ราคาเริ่มต้น ฿ 26,777
รหัสทัวร์ 28SPT04
สายการบิน Thai Smile
ระยะเวลา 5วัน4คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซาจั๊ง

ชิมไข่ต้มใบชาอาม่า – วัดเทพเจ้ากวนอู – ไทเป


SPT04 # ไต้หวัน ลั้ลลา PREMIUM PLUS

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติเกาสง – เมืองเจียอี้ – หมู่บ้านฮิโนกิ – ตลาดกลางคืนเหวินฮว่า (-/SB/D) Chiayi Hotel: Orient Luxury Hotel หรือ เทียบเท่า
2 อุทยานแห่งชาติอาลิซาน – นั่งรถไฟสายโบราณ – ชาอู่หลงอาลิซาน – เมืองไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง (B/L/-) Taichung Hotel: Talmud Yuan De Hotel หรือ เทียบเท่า
3 หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซาจั๊ง - ชิมไข่ต้มใบชาอาม่า – วัดเทพเจ้ากวนอู - ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป101 – ช้อปปิ้งซีเหมินติง (B/L/-) Taipei Hotel : RIELITE TAIPEI Hotel หรือ เทียบเท่า
4 วัดหลงซาน – ชมศูนย์สร้อยสุขภาพ GERMANIUM– อุทยานเย่หลิ่ว – สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟความเร็วสูง – พุทธอุทยาน โฝกวงซาน (B/L/-) HOTEL MIDTOWN RICHARDSON หรือ เทียบเท่า
5 เจดีย์มังกรและเจดีย์เสือ – ร้านขนมพายสับปะรด – โดมแห่งแสง – สนามบินนานาชาติเกาสง – สนามบินสุวรรณภูมิ (B/-/-)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
11 - 15 Apr 2020 26,777 4,390 26,777 26,777 4,000 จอง
จอง
13 - 17 Apr 2020 26,777 4,390 26,777 26,777 4,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ