SJTN3 # โตเกียว เจแปนแอลป์

ราคาเริ่มต้น ฿ 27,777
รหัสทัวร์ 28SJTN3
สายการบิน Thai Lion Air
ระยะเวลา 5วัน3คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทศกาลทุ่งดอกพิงค์มอส + ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ

เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น – ช้อปปิ้งอิออนมอลล์ 

ปราสาทมัตสึโมโตะ + สะพานแดง 

แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ 


SJTN3 # โตเกียว เจแปนแอลป์

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
2 สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น - วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเซะ - หอคอยโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ - เมืองยามานาชิ - แชน้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ (-/SB/D) โรงแรม JIRAGONNO FUJI NO YAKATA หรือ เทียบเท่า
3 เทศกาลทุ่งดอกพิงค์มอส + ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - เรียนรู้พิธีชงชาญี่ปุ่น - ช้อปปิ้งอิออนมอลล์ - ปราสาทมัตสึโมโตะ + สะพานแดง - แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ  (B/L/-) โรงแรม NAGANO TOYOKO INN TOYAMA หรือเทียบเท่า
4 ชมกำแพงหิมะบนเทือกเขา เจแปนแอลป์ – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - เมืองกิฟุ (B/L/-) โรงแรม KOYO GIFU SIMILAR หรือ เทียบเท่า
5 ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งมิตซุย เอาท์เลต – สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ นาโกย่า (B/-/-)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
02 - 06 May 2020 27,777 7,900 27,777 27,777 7,990 จอง
จอง
03 - 07 May 2020 25,777 7,900 25,777 25,777 7,990 จอง
จอง
04 - 08 May 2020 25,777 7,900 25,777 25,777 7,990 จอง
จอง
06 - 10 May 2020 24,777 7,900 24,777 24,777 7,990 จอง
จอง
07 - 11 May 2020 24,777 7,900 24,777 24,777 7,990 จอง
จอง
30 May - 03 Jun 2020 24,777 7,900 24,777 24,777 7,990 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ