ทั่วไป

รหัส : VK001

ทัวร์ทวีปอื่น ๆ

8 วัน 5 คืน

มิ.ย. / ก.ค. / ก.ย. / ต.ค.

อาหาร : 12 มื้อ

Mahan Air

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 49,999 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

12 มื้อ มื้ออาหาร

1 จุด ท่องเที่ยว

8 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 กรงุเทพฯ (สุวรรณภมูิ)

วันที่ 2 สนามบินเตหะราน – สนามบินวนูโคโว– จดุ ชมวิวสแปรโ์ ร่ฮิลล ์– มหาวิทยาลยัมอสโคว ์– มหาวิหารเซนต ์ ซาเวียร ์–รถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่เซนต ์ปีเตอรส ์ เบิรก

วันที่ 3 พระราชวังแคทเทอรีน – ป้อมปี เตอร์และปอล –วิหารเซนต ์ไอแซค –โบสถ์หยดเลือด

วันที่ 4 พระราชวังปี เตอร์ฮอฟ – โบสถ์นิโคลัส – ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้

วันที่ 5 รถไฟความเร็วสูง SAPSAN สู่มอสโคว์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต ์ บาซิล – อนุสรณ์ สถานเลนิน – ห้างสรรพสินค้ากมุ – การแสดงละครสัตว์CIRCUS

วันที่ 6 ตลาดอิสไมโลโว่– สถานีรถไฟใต้ดิเมืองมอสโคว ์– พระราชวงัเครมลิน – พิพิธภณัฑ์อาร ์ เมอรี่แชมเบอร์

วันที่ 7 สนามบินวนูโคโว– สนามบินเตหะราน

วันที่ 8 กรงุ เทพฯ (สุวรรณภมูิ) (มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่องบิน)

รายละเอียดที่พัก

ลำดับ โรงแรมและที่พัก ระดับ
วันที่ 1 PARK INN PRIBALTIJSKAYA HOTEL , SAINT PETERSBURG
วันที่ 2 PARK INN PRIBALTIJSKAYA HOTEL , SAINT PETERSBURG
วันที่ 3 PARK INN PRIBALTIJSKAYA HOTEL , SAINT PETERSBURG
วันที่ 4 IZMAILOVO VEGA HOTEL, MOSCOW
วันที่ 5 IZMAILOVO VEGA HOTEL, MOSCOW

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

วันเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
7 มิ.ย. 14 มิ.ย. 2023 1 52,999 7,000
วันเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
21 มิ.ย. 28 มิ.ย. 2023 1 52,999 7,000
วันเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
5 ก.ค. 12 ก.ค. 2023 1 52,999 7,000
วันเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
19 ก.ค. 26 ก.ค. 2023 1 52,999 7,000
วันเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
13 ก.ย. 20 ก.ย. 2023 1 49,999 6,000
วันเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
27 ก.ย. 4 ต.ค. 2023 1 52,999 7,000
วันเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
4 ต.ค. 11 ต.ค. 2023 1 53,999 7,000
วันเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
11 ต.ค. 18 ต.ค. 2023 1 53,999 7,000

แกลลอรี่ภาพ