ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลทส์โก ตัวพ่อขั้นสุด EP.2]

ราคาเริ่มต้น ฿ 19,999
รหัสทัวร์ 01ZTPE20
สายการบิน Thai airways
ระยะเวลา 4วัน3คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว


ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [เลทส์โก ตัวพ่อขั้นสุด EP.2]

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้ SANKAI KAN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
2 ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง SUN HOT SPRING & RESORT หรือ FRESHFIELDS HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
3 ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – COSMETIC SHOP – ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต CHATEAU DE CHINE SINJHUANG ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
4 ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – MITSUI OUTLET PARK - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
18 - 21 Jun 2020 19,999 7,999 19,999 19,999 7,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ