ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน [เลทส์โก ครบสูตรตัวพ่อ EP.2]

ราคาเริ่มต้น ฿ 21,999
รหัสทัวร์ 014ZTPE52
สายการบิน EVA AIR
ระยะเวลา 6วัน4คืน
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา –  วัดพระถังซัมจั๋ง – นั่งกระเช้าพาโนราม่า

นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติ – ร้านชาอู่หลง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต


ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน [เลทส์โก ครบสูตรตัวพ่อ EP.2]

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
2 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – หนานโถว – วัดเหวิ่นหวู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – นั่งกระเช้าพาโนราม่า – หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า – เจียอี้ SANKAI KAN HOTEL หรือเทียบเท่า
3 อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติ – ร้านชาอู่หลง – ไทจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต SUN HOT SPRING & RESORT หรือเทียบเท่า
4 ไทเป – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านสร้อยสุขภาพ – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) – ซีเหมินติง CHATEAU DE CHINE SINJHUANG HOTEL หรือเทียบเท่า
5 นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – ร้านหยก – นั่งรถไฟสู่เมืองไทเป – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต CHATEAU DE CHINE SINJHUANG HOTEL หรือเทียบเท่า
6 หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านเครื่องสำอาง – Mitsui Outlet Park - สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
03 - 08 Jun 2020 19,999 4,500 19,999 19,999 7,900 จอง
จอง
10 - 15 Jun 2020 19,999 4,500 19,999 19,999 7,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ