เหมาะกับฤดูกาล

รหัส : VZT2

ทัวร์ทวีปเอเชีย

4 วัน 3 คืน

ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / พ.ย. / ธ.ค.

อาหาร : 7 มื้อ

Thai VietJet

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 16,899 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

7 มื้อ มื้ออาหาร

7 จุด ท่องเที่ยว

4 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 กรุงเทพ – สนามบินเถาหยวน – เถาหยวน ไนท์มาร์เก็ต - พักโรงแรมออนเซ็น

วันที่ 2 หนานโถว - ทะเลสายสุริยันจันทรา – วัดพระถังซั่มจั๋ง – วัดเหวินหวู่ - ร้านชาอู่หลง -ช้อปปิ้งตลาดฟ่งเจี้ย

วันที่ 3 เมืองไถจง - เมืองไทเป – DIY ร้านขนมสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – ร้านเจอเมเนี่ยม - วัดหลงซาน - ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - ช้อปปิ้งซีเหมินติง

วันที่ 4 ท่าเรือหลากสีเจิ้นปิน - ปั่นเรียลไบท์ - ร้านเครื่องสำอาง–ถนนโบราณสือเฟิ่น (รวมค่าบริการปล่อยโคมแล้ว) - หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น – สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ