ทั่วไป

รหัส : ZGTPE-2321CI

ทัวร์ทวีปเอเชีย

4 วัน 3 คืน

ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / พ.ย. / ธ.ค.

อาหาร : 6 มื้อ

CHINA AIRLINE

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 19,990 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

6 มื้อ มื้ออาหาร

5 จุด ท่องเที่ยว

4 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน - เมืองหนานโถว

วันที่ 2 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - ร้านเอ็นไซม์ - เมืองไทจง - ตลาดเฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 3 ศูนย์สร้อยสุขภาพ - ร้านขนมพายสับปะรด - บูราโนแห่งไต้หวัน - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ซีเหมินติง

วันที่ 4 ตึกไทเป 101 - ร้านเครื่องสำอางค์ - เมืองเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ