ทั่วไป

รหัส : BT-TPE62_SL

ทัวร์ทวีปเอเชีย

5 วัน 4 คืน

พ.ค. / มิ.ย.

อาหาร : 9 มื้อ

Thai Lion Air

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 18,999 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

9 มื้อ มื้ออาหาร

10 จุด ท่องเที่ยว

5 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 สนามบินดอนเมือง • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถ่ังซ าจ๋ัง • ชิมชาอู่หลง • เมืองเจียอี้ • ตลาดเห วินฮวาไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 2 น่ังรถไฟอาลีซาน • เมืองไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง

วันที่ 3 เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกช้ัน 89th) Germanium • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 4 วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องส าอาง • เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาตเิหยห่ ลิ่ว • ถ่ายรูปกับ หมู่บ้านชาวประมงหลากสี• หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟนิ • เมืองเถาหยวน

วันที่ 5 สนามบินเถาหยวน • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ