ทั่วไป

รหัส : BT-TPE69_CI

ทัวร์ทวีปเอเชีย

4 วัน 3 คืน

ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.

อาหาร : 6 มื้อ

CHINA AIRLINE

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 20,999 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

6 มื้อ มื้ออาหาร

4 จุด ท่องเที่ยว

4 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ ● สนามบินเถาหยวน(ไทเป) ● ไถจง ● หมู่บ้านสายรุ้ง ● ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 2 เมืองหนานโถว ● นั่งกระเช้าสู่หมู่บ้าน 9 ชนเผ่า ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● วัดเหวินหวู่ ● ชิมชาอู่หลง ● เมืองไถจง

วันที่ 3 ไทเป ● ร้านพายสับปะรด ● ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) ● อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ศูนย์เครื่องสำอาง ● ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 4 วัดหลงซาน ● ศูนย์ GERMANIUM ● สนามบินเถาหยวน ● สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

รายละเอียดที่พัก

ลำดับ โรงแรมและที่พัก ระดับ
วันที่ 1 เมืองไถจง
วันที่ 2 เมืองไถจง
วันที่ 3 เมืองไถเป

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ