ทั่วไป

รหัส : BT-TPE98_VZ

ทัวร์ทวีปเอเชีย

4 วัน 3 คืน

ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.

อาหาร : 6 มื้อ

Thai VietJet

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 16,999 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

6 มื้อ มื้ออาหาร

7 จุด ท่องเที่ยว

4 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน

วันที่ 2 เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่• ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซ าจ๋ัง • ชิมชา อู่หลง • เมืองไถจง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 3 เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกช้นั 89th) • Germanium อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 4 วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องส าอาง • เมืองนิวไทเป • ปล่อยโคมลอยเส้นทางรถไฟสายเก่า ผิงซี• หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟ่ิน • เมืองเถาหยวน • สนามบินเถาหยวน • สนามบินสุวรรณ ภูมิกรุงเทพฯ

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ