เหมาะกับฤดูกาล

รหัส : BT-TPE66_VZ

ทัวร์ทวีปเอเชีย

4 วัน 3 คืน

ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.

อาหาร : 7 มื้อ

Thai VietJet

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 16,999 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

7 มื้อ มื้ออาหาร

7 จุด ท่องเที่ยว

4 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง ไถจงไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 2 เมืองหนานโถว • วัดจื่อหนานกง • วัดเหวินหวู่• ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระ ถังซ าจ๋ัง • ชิมชาอู่หลง • เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด

วันที่ 3 ัดต้าหลงตงเป่าอัน • วัดซิงเทียนกง • ศูนย์เครื่องส าอาง • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัด หลงซาน • ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 4 วัดเสี่ยไห่เฉิงหวง • วัดชิงซาน • Germanium • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกช้ัน 89) • สนามบินเถาหยวน • สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ