เหมาะกับฤดูกาล

รหัส : BT-CTS08_TG

ทัวร์ญี่ปุ่น

6 วัน 4 คืน

พ.ค.

อาหาร : 9 มื้อ

Thai Airways

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 48,999 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

9 มื้อ มื้ออาหาร

2 จุด ท่องเที่ยว

6 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูม

วันที่ 2 สนามบินชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น • โรงงานช็อคโกแลตชิโรอิ โคอิบิโตะ • คลองโอตารุ • พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี• นาฬิกาไอน้าโบราณ • ถนนซาไกมาจิ

วันที่ 3 ศาลเจ้าคามิคาวะ • สวนทาคิโนอูเอะ • เมืองยูเบ็ทสึ• สวนคามิยุเบ็ทสึ • อิออน มอลล์

วันที่ 4 เมืองซัปโปโร • พระใหญ่อะตะมะไดบุตสึ • ช้อปป้ิงปลอดภาษี• ตลาดปลานิโจ • ช้อปป้ิงทานุ กิโคจิ

วันที่ 5 อิสระช้อปป้ิงตามอัธยาศยั ไม่มรีถบรกิารรบั - ส่ง

วันที่ 6 ท่าอากาศยานชิโตเสะ • สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ