เหมาะกับฤดูกาล

รหัส : BT-TPE46_VZ

ทัวร์ทวีปเอเชีย

4 วัน 3 คืน

ก.พ. / มี.ค.

อาหาร : 5 มื้อ

Thai VietJet

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 17,999 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

5 มื้อ มื้ออาหาร

7 จุด ท่องเที่ยว

4 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองนิวไทเป • หมู่บ้าน โบราณจิ่วเฟ่ิน • ถนนคนเดินต้ันสุ่ย

วันที่ 2 ชมซากุระวัดอูจีเทียนหยวน • Germanium • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตกึช้ัน 89) • เมืองไถจง • ตลาดไถจง ไนท์มาเก็ต

วันที่ 3 เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • ร้านชา • เมืองไถจง-ไทเป ร้านพายสัปประรด • ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 4 วัดหลงซาน • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ศูนย์เครื่องส าอาง • สนามบินเถาหยวน • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ