ทั่วไป

รหัส : BT-LAO61_FD

ทัวร์ลาว

4 วัน 3 คืน

ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย. / พ.ย. / ธ.ค.

อาหาร : 8 มื้อ

Air Asia

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 14,999 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

8 มื้อ มื้ออาหาร

2 จุด ท่องเที่ยว

4 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ • เมืองหลวงพระบาง • พระธาตุภูษี • ตลาดมืด

วันที่ 2 พระราชวังเก่า • หมู่บ้านช่างฆ้อง • หมู่บ้านช่างไห • ถ ้ าติ่ง • น้าตกตาดกวางสี• ศูนย์ สมุนไพร

วันที่ 3 ใส่บาตรข้าวเหนียว • ตลาดเช้า • วัดเชียงทอง • น่ังรถไฟความเรว ็ สูงลาว-จีนไปวังเวียง • บลู ลากูน • ล่องเรือชมแม่น้าซอง • ตลาดกลางคืนวังเวียง

วันที่ 4 เมืองเวียงจันทน์• ศูนย์หัตถกรรม • พระธาตุหลวง • ประตูชัย • สนามบินนานาชาติเวียง จันทร์• กรุงเทพฯ

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ