เหมาะกับฤดูกาล

รหัส : KGG110815-EK

ทัวร์ทวีปอื่น ๆ

8 วัน 5 คืน

ต.ค.

อาหาร : มื้อ

GULF AIR

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 69,999 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

6 จุด ท่องเที่ยว

8 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 23.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบิน EMIRATES (EK)

วันที่ 2 สนามบินกรุงทบิลิซี - กรุงทบิลิซี - ขึ้นกระเช้าชมป้อมนาริกาลา - MOTHER OF GEORGIA

วันที่ 3 เมืองอาคัลท์ชิกเค่ - ปราสาทราบาติ - เมืองบอร์โจมี - ขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิว

วันที่ 4 เมืองกอรี - พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน - เมืองคาซเบกี้ - หุบเขาคอเคซัส - โบสถ์เกอร์เกตี้ พักที่ GUDAURI LODGE หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว

วันที่ 5 ป้อมอันนานูรี - อ่างเก็บน้ำชินวารี - อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย - วิหารสเวติสโคเวลี - วิหารจวารี - วิหารโฮลีทรินิตีแห่งทบิลิซี - โบสถ์เมเคตี - เมืองทบิลิซี - สะพานสันติภาพ - จาน ชาเดอนี่ - ห้าง EAST POINT

วันที่ 6 เมืองอัพลิสต์ชิเคห์ - โบสถ์บอดี - เมืองซิกนากิ - เมืองควาเรลี - ไวน์เทสติ้ง - เมืองทบิลิซี

วันที่ 7 เดอะ โครนิเคิล ออฟ จอร์เจีย - สนามบินกรุงทบิลิซี 15.25 น. ออกเดินทางจากกรุงทบิลิซี กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน EMIRATES (EK) เที่ยวบินที่ EK2201 (15.25-18.40) / EK374 (22.30-08.00(+1))

วันที่ 8 07.35 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ