ทั่วไป

รหัส : BT-KMG21_KY

ทัวร์ทวีปเอเชีย

6 วัน 5 คืน

ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.

อาหาร : 14 มื้อ

Kunming Airline

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 25,999 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

14 มื้อ มื้ออาหาร

5 จุด ท่องเที่ยว

6 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย • เมืองคุนหมิง

วันที่ 2 ืองคุนหมิง • เขาซีซาน • ต าหนักทอง • สวนน้าตกคุนหมิง • เมืองต้าหลี่ • ผ่านชมเจดีย์สาม องค์

วันที่ 3 เมืองโบราณต้าหลี่• วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย • แชงกรีล่า • โค้งแรกแม่น้าแยงซีเกียง • เมืองเก่าจงเตี้ยน

วันที่ 4 ัดลามะซงจ้านหลิน • ช่องแคบเสือกระโจน • เมืองลี่เจียง • สระมังกรด า (เหยหลงถัน) • เมืองโบราณลี่เจียง

วันที่ 5 อุทยานมังกรหยก • น่ังกระเช้าขึ้นภูเขาหมิะมังกรหยก • โชว์ความประทับใจลี่เจี่ยง (โชว์จาง อี้โหม่ว) • อุทยานน้าหยก • ทะลสาบไป๋สุยเหอ • สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองคุนหมิง

วันที่ 6 วัดหยวนทง • ประตูม้าทองไก่หยก • สนามบินคุนหมิง • สนามบินสุวรรณภูมิ

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ