วิหารจวารี Jvari Monastery,จอร์เจีย

วิหารจวารี Jvari Monastery ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริส […]แบบนี้ต้องแชร์

วิหารจวารี Jvari Monastery ซึ่งเป็นวิหารในรูปแบบของคริสต์ศาสนานิกายออร์โธดอกที่ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 6 วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีแม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้ำมิควารี และแม่น้ำอรักวี

แกลลอรี่ภาพ