AMBER FORT ป้อมปราการแห่งเมืองชัยปุระ

AMBER FORT หรือป้อมปราการใหญ่แห่งเมืองชัยปุระ ตั้งอยู่บ […]แบบนี้ต้องแชร์

AMBER FORT หรือป้อมปราการใหญ่แห่งเมืองชัยปุระ ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงของเมืองอาเมร์ โดยมหาราชาแมนสิงห์(Raja Man Singh) แต่เดิมที่แห่งนี้เป็นป้อมปราการที่สำคัญสามารถป้องกันข้าศึกที่มารุกรานได้ มีทั้งแม่น้ำล้อมรอบ และขนาดกำแพงของป้อมปราการที่มีขนาดใหญ่และหนาแน่น คล้ายกับกำแพงเมืองจีน ด้วยความยาวกว่า 13 กิโลเมตร และสามารถมองเห็นได้ระยะไกลจากมุมสูงของปราการได้อีกด้วย ซึ่งภายในยังประกอบไปด้วยพระตำหนักอันสวยงามมากมาย ออกแบบสถาปัตยกรรมภายในเป็นการผสมผสานระหว่างราชปุตกับโมกุล

แกลลอรี่ภาพ