“สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์” (MOSCOW METRO  STATION) เป็นระบบรถไฟฟ้าใต้ที่มีความสวยงามมาก อีกทั้งมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานและเป็นสิ่งก่อสร้างที่ชาวรัสเซียภาคภูมิใจ โดยแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ และมีประวัติศาสตร์ความเป็นชาตินิยมและวัฒนธรรมประเพณีอันสวยงาม สถานีแตกต่างกันด้วยประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่องแก้ว หินแกรนิต หินอ่อน ที่สวยงาม 

แกลลอรี่ภาพ