พระพุทธรูปใหญ่ (The Great Buddha Statue) นับเป็นองค์พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม ด้วยขนาดความสูงกว่า 21.5 เมตร ผลิตจากสัมฤทธิ์ที่ใช้ทองแดงเป็นส่วนผสมกว่า 50 ตัน รวมไปถึงเทคโนโลยีในการหล่อพระอันก้าวหน้าที่ทำให้องค์พระแบ่งออกเป็น 3 ชั้น ชั้นบนสุดเป็นบริเวณที่องค์พระประดิษฐานอยู่เหนือดอกบัวขนาด 8 เมตร ชั้นที่ 2 เป็นฮอลล์อเนกประสงค์ และชั้นล่างเป็นสถานที่ที่ให้นักท่องเที่ยวมาแวะพักดื่มชา

ค่ำ                รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหาร

ที่พัก Sapa Charm Hotel, Sapa หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (พัก 2 คืน)

(ที่พักบนเขาแห่งเมืองซาปา เมืองแห่งทะเลหมอก บรรยากาศธรรมชาติแห่งขุนเขา)

            3   ฮานอย-SEN BUFFET-วัดเฉินก๊วก-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิน-ช้อปปิ้ง ถนน 36 สาย

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮานอย ใช้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 4-5 ชั่วโมง ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับการชมบรรยากาศธรรมชาติทั้ง 2 ข้างทางและวิถีชีวิตของชาวเวียดนามจากนั้น

เที่ยง               รับประทานอาหารเที่ยง ภัตตาคารชื่อดังของกรุงฮานอย พิเศษ!!! SEN BUFFET นานาชาติ เมนูมากมายกว่า 200 ชนิด ให้ท่านทานได้อย่างจุใจ

นำท่านชมวัดเฉินก๊วก (Tran Quoc Pagoda) เป็นวัดที่อยู่ใจกลางเมืองของเวียดนาม ใกล้ชิดกับทะเลสาบตะวันตกของเมืองฮานอย สร้างด้วยสถาปัตยกรรมจีนโบราณ มีความร่มรื่น และบรรยากาศดี จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งที่ชื่นชมความงามและมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา

นำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ (The Sword Lake) ซึ่งเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมีชาวฮานอยและนักท่องเที่ยวมานั่งพักผ่อนบริเวณริมทะเลสาบแห่งนี้ ชม วัดหงอกเซิน (Ngoc Son Temple) อยู่ริมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก เป็นเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบ มีสีแดงสดใส ถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย วัดโบราณบนเกาะเล็กๆ กลางทะเลสาบคืนดาบ ตั้งอยู่บนเนินหยก สามารถเดินข้ามจากฝั่งไปยังวัดโดข้ามสะพานเทฮุก ซึ่งเป็นสะพานไม้สีแดงสดใส  ที่มีความหมายอันไพเราะว่า สะพานแสงอาทิตย์ยามเช้า เป็นจุดถ่ายรูปที่นักท่องเที่ยวฮานอยมาถ่ายรูปกันมากที่สุด ภายในวัดประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณและ เต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ โดยเชื่อกันว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน ชาวเวียดนามมักเดินทางมาสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในวัดแห่งนี้กันอยู่เป็นประจำ

แกลลอรี่ภาพ