ปราสาทมัตสึโมโตะ (Matsumoto Castle) จังหวัดนากาโนะ

ปราสาทมัตสึโมโตะ (Matsumoto Castle) เมืองมัตสึโมโตะ (Matsumoto) จังหวัดนากาโนะ (Nagano) สร้างขึ้นมาราวศตวรรษที่ 16 – 18 เท็นชุคาคุ (*1) หรือป้อมปราการที่ตั้งตระหง่านนี้ว่ากันว่าเป็นเท็นชุคาคุหลังคา 5 ชั้น พื้น 6 ชั้น ป้อมปราสาทของปราสาทมัตสึโมโตะเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าเร็งโกฟุคุโกชิกิ  ยังเป็นปราสาทเก่าแก่ที่สุดที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน

  มัตสึโมโตะ (Matsumoto) ชมปราสาทมัตสึโมโตะ ปราสาทอีกาแห่งนากาโนะเป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น เป็นหนึ่งในห้าปราสาทในญี่ปุ่นที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติชาติ ตัวปราสาทสร้างขึ้นด้วยไม้โดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียวจุ ดเด่นของปราสาทมัตสึโมโตะอยู่ที่กำแพงสีดำของเท็นชุคาคุ จึงมีชื่อเรียกว่า คาราซุโจ แปลว่า ปราสาทอีกา (ชมด้านนอก) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ที่พักทาคายาม่า

แกลลอรี่ภาพ