VN242-VZ ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 4วัน (พักบานาฮิลล์)

ราคาเริ่มต้น ฿ 16,999
รหัสทัวร์ 13VN242-VZ
สายการบิน Vietjet Air
ระยะเวลา 4วัน3คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยวและพักบนเมืองตากอากาศ บานาฮิลล์ สุดคลู ฟินๆ

อาหารหลากหลาย ครบทุกมื้อ


VN242-VZ ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 4วัน (พักบานาฮิลล์)

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)-ดานัง-สะพานมังกร-สะพานแห่งความรัก-คาร์ฟดราก้อน Golden Rose Hotel, Tay A Hotel หรือเทียบเท่า
2 ดานัง-นั่งเรือกระด้ง-เมืองมรดกโลกฮอยอัน-บานาฮิลล์ (พักบานาฮิลล์) Mercure Danang French Village Bana Hills Hotel
3 บานาฮิลล์-เว้-วัดเทียนมู่-ตลาดดงบา-ล่องเรือมังกร Thanh Lich Boutique Royal Hotel, Asia Hotel หรือ เทียบเท่าระดับ 4ดาว
4 เว้-พระราชวังไดโนย-ดานัง-เจ้าแม่กวนอิม-ตลาดฮาน-กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
13 - 16 Apr 2020 16,999 4,000 16,999 16,999 4,000 จอง
จอง
14 - 17 Apr 2020 16,999 4,000 16,999 16,999 4,000 จอง
จอง
25 - 28 Apr 2020 13,555 4,000 13,555 13,555 4,000 จอง
จอง
09 - 12 May 2020 13,555 4,000 13,555 13,555 4,000 จอง
จอง
29 May - 01 Jun 2020 13,555 4,000 13,555 13,555 4,000 จอง
จอง
13 - 16 Jun 2020 13,555 4,000 13,555 13,555 4,000 จอง
จอง
10 - 13 Jul 2020 13,555 4,000 13,555 13,555 4,000 จอง
จอง
31 Jul - 03 Aug 2020 13,555 4,000 13,555 13,555 4,000 จอง
จอง
21 - 24 Aug 2020 13,555 4,000 13,555 13,555 4,000 จอง
จอง
22 - 25 Aug 2020 13,555 4,000 13,555 13,555 4,000 จอง
จอง
05 - 08 Sep 2020 13,555 4,000 13,555 13,555 4,000 จอง
จอง
11 - 14 Sep 2020 13,555 4,000 13,555 13,555 4,000 จอง
จอง
11 - 14 Oct 2020 11,555 4,000 11,555 11,555 4,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

*ค่าบริการข้างต้นเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น กรณีต่างชาติชำระเพิ่ม 3,000 บาท
ค่าทัวร์ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ  1,500 บาท / ตลอดการเดินทาง / ต่อท่าน ชำระที่สนามบินสุวรรณภูมิ ก่อนออกเดินทาง*

ในส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ**ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50 บาท / ท่าน / วัน

 

อัตราค่าบริการรวม

–  ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง

–  ค่าที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน

–  ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ

–  ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ

–  ค่ารถนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ

–  ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

–  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ

–  ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม)

–  ค่าทำหนังสือเดินทาง

–  ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง

–  ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น วันล่ะ 1,500 บาทต่อทิป/ท่าน

ในส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน **ไม่ได้บังคับ**

ตามมาตรฐานการให้ทิป วันละ 50 บาท / ท่าน / วัน

–   ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

–  กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจำ 5,000 บาท พร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทำการจองแล้ว

–  การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

–  หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

–  หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 – 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง

–  ไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ 15วัน ก่อนการเดินทาง**มีค่าใช้จ่าย**)

 

หมายเหตุ

–  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 25 ท่าน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ

–  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น

–     กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด