RUSSIA มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6D3N (APR 2020)

ราคาเริ่มต้น ฿ 33,999
รหัสทัวร์ 73VKO01
สายการบิน Mahan Air
ระยะเวลา 6วัน3คืน
ประเทศ รัสเซีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์

จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์ บา ซิล – ห้างกุม


VKO01 W5 RUSSIA มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6D3N (APR 2020)

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ (สุววรณภูมิ) (-/-/-)
2 สนามบินเตหะราน(อิหร่าน) – สนามบินวนูโคโว(มอสโคว์) – สแปร์โร่ฮิลล์ – ถนนอารบัต  – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์    (-/L/-)  PRINCE PARK HOTEL or Similar, MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 เมืองซากอร์ส – โบสถ์อัสสัมชัญ – โบสถ์ทรินิตี้ –VDNK Expo park  - ตลาดอิสไมโลโว่  (B/L/-)              PRINCE PARK HOTEL or Similar , MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 สถานีรถไฟใต้ดินเมืองมอสโคว์ - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ แชมเบอร์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์ บา ซิล – ห้างกุม (B/L/D)                                                        PRINCE PARK HOTEL or Similar, MOSCOW โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5 สนามบินวนูโคโว (มอสโคว์) – สนามบินเตหะราน(อิหร่าน)    (B/-/-) 
6 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)  (-/-/-)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
15 - 20 Apr 2020 33,999 4,500 33,999 33,999 10,000 จอง
จอง
22 - 27 Apr 2020 31,999 4,500 31,999 31,999 10,000 จอง
จอง
29 Apr - 04 May 2020 33,999 4,500 33,999 33,999 10,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ