เหมาะกับฤดูกาล

รหัส : VZTPE71

ทัวร์ทวีปเอเชีย

4 วัน 3 คืน

มี.ค.

อาหาร : 6 มื้อ

Thai VietJet

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 19,999 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

6 มื้อ มื้ออาหาร

8 จุด ท่องเที่ยว

4 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ VZ 562 (09.55-14.40) – สนามบินนานาชาติเถาหยวน – โรงละครแห่งชาติไถจง - อี้จงเจียไนท์มาร์เก็ต – แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก

วันที่ 2 เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (รวมค่าล่องเรือ) – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – แวะชิมชาอู่หลง – เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 3 ร้านเครื่องสำอาง – ร้านขนมพายสับปะรด - อุทยานเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน – หมู่บ้านประมงเจิ้งปิน - วัดหลงซาน – ซีเหมินติง

วันที่ 4 ร้านสร้อยสุขภาพGERMANIUM – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) - สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ VZ563 (15.40-18.25)

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ