ทัวร์ไต้หวัน PREMIUM PLUS TAIWAN 4D3N TG

ราคาเริ่มต้น ฿ 17,990
รหัสทัวร์ 28SPT01
สายการบิน Thai airways
ระยะเวลา 4D3N
ประเทศ TAIWAN

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เยี่ยมชมโรงงานผลิตชา – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต 


ทัวร์ไต้หวัน พรีเมี่ยม PREMIUM PLUS TAIWAN 4D3N TG

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถวหยวน – ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ – เยี่ยมชมโรงงานผลิตชา - ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (-/L/-) CU HOTEL หรือเที่ยบเท่า
2 หมู่บ้านสายรุ้ง - ร้านขนมพายสับปะรด – Duty Free - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซื่อหลิน ไนท์ มาร์เก็ต (B/L/-) RELITE TAIPEI หรือเที่ยบเท่า
3 หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว– หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ศูนย์เครื่องส่าอาง – ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต (B/L/-) RELITE TAIPEI หรือเที่ยบเท่า
4 วัดหลงซาน- ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตึกชมวิว ชั้น 89) – MITSUI OUTLET PARK – สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ (B/L/-)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
08 - 11 Dec 2019 20,990 5,000 20,990 20,990 5,000 จอง
จอง
12 - 15 Dec 2019 20,990 5,000 20,990 20,990 5,000 จอง
จอง
13 - 16 Dec 2019 19,990 5,000 19,990 19,990 5,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ