ทัวร์ญี่ปุ่น PROGRAMS PREMIUM PLUS HOKKAIDO 6D4N

ราคาเริ่มต้น ฿ 45,990
รหัสทัวร์ 28SPJ02
สายการบิน Thai airways
ระยะเวลา 6D4N
ประเทศ JAPAN

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

อุทยานแห่งชาติโอนุมะ – เมืองฮาโกดาเตะ – ป้อมโกะเรียวคาคุ (รวมค่าขึ้นหอคอย ชมวิว 360 องศา)
– ภูเขาฮาโกดาเตะ (รวมค่าขึ้นกระเช้า)


ทัวร์ญี่ปุ่น PROGRAMS PREMIUM PLUS HOKKAIDO 6D4N

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 วันแรกของกำรเดินทำงแห่งควำมสุขที่จะสร้ำงควำมทรงจำสุดประทับใจ สนำมบินสุวรรณภูมิ – สนำมบินชิโตเสะ (ประเทศญี่ปุ่น)
2 สนามบินชิโตเสะ - อุทยานแห่งชาติโอนุมะ - เมืองฮาโกดาเตะ – ป้อมโกะเรียวคาคุ (รวมค่าขึ้นหอคอย ชมวิว 360 องศา) - ภูเขาฮาโกดาเตะ (รวมค่าขึ้นกระเช้า) HAKODATE KOKUSAI HOTEL หรือ เทียบเท่า
3 ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ - ย่านเมืองเก่าโมโตมาชิ- หุบเขานรกจิโงคุดานิ – ภูเขาไฟโชวะชินซัง - สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน - เมืองซัปโปโร - บุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์ T-MARK CITY HOTEL หรือ เทียบเท่า
4 เมืองบิเอะ – บ่อน้ำสีฟ้า - หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า - อุทยานแห่งชาติไดเซ็ตสึซัง – น้ำตกริวเซ + น้ำตกกิงกะ - แช่น้ำร้อนออนเซ็นธรรมชาติ SOUNKAKU GRAND HOTEL หรือ เทียบเท่า
5 ล่องเรือชมคลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานช็อคโกแลต – โมโนโคโคะ (ร้านขายสินค้ามือสอง) – JOY 1 DUTY FREE – ที่ทำการรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร - ถนนคนเดินทานุกิโคจิ T-MARK CITY HOTEL หรือ เทียบเท่า
6 สนามบินชิโตเสะ - สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
11 - 16 Dec 2019 39,990 20,000 39,990 39,990 10,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ