South Africa เคปทาวน์ โจฮันเนสเบิร์ก ซันซิตี้ 8วัน5คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 74,900
รหัสทัวร์ 65
สายการบิน kenya airways
ระยะเวลา 8วัน5คืน
ประเทศ แอฟริกาใต้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

แอฟริกาใต้.. เที่ยวสบาย(บินภายใน)..เที่ยวได้ทั้งปี..ไม่ต้องมีวีซ่า..

ร่วมค้นหา Big Five ผู้ยิ่งใหญ่แห่งซาฟารี ณ อุทยานพีลันเนสเบิร์ก

พักซันซิตี้อาณาจักรแห่งความสุขอันขึ้นชื่อ ที่ตั้ง THE PALACE HOTEL โรงแรมหรูในตำนาน

Table Mountain   หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก World’s 7 Wonders

พิเศษ…ลิ้มรสอาหาร ขึ้นชื่อ กุ้งมังกร”, อาหารไทยในต่างแดน

บาร์บีคิวเนื้อสัตว์หลากชนิด “CARNIVORE”


South Africa เคปทาวน์-โจฮันเนสเบิร์ก-ซันซิตี้ 8วัน-5คืน


กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
06-13 มิ.ย. 74,900 14,900 จอง
จอง
23-30 มิ.ย. 74,900 14,900 จอง
จอง
03-10 ก.ค. 74,900 14,900 จอง
จอง
17-24 ก.ค. 74,900 14,900 จอง
จอง
24-31 ก.ค. 74,900 14,900 จอง
จอง
10-17 ส.ค. 74,900 14,900 จอง
จอง
17-24 ส.ค. 74,900 14,900 จอง
จอง
06-13 ก.ย. 74,900 14,900 จอง
จอง
18-25 ก.ย. 74,900 14,900 จอง
จอง
01-08 ต.ค. 78,900 15,900 จอง
จอง
08-15 ต.ค. 78,900 15,900 จอง
จอง
19-26 ต.ค. 78,900 15,900 จอง
จอง
06-13 พ.ย. 78,900 15,900 จอง
จอง
19-26 พ.ย. 78,900 15,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร จำนวน 15 ท่านขึ้นไปหากจำนวนผู้โดยสารต่ำกว่า 15 ท่านบริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางหรือ เปลี่ยนแปลงราคา

*** บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหากสายการบินเปลี่ยนแปลงราคาหลังจากออกราคานี้ไปแล้ว

*** ในแอฟริกาใต้ ไม่อนุญาตให้ผู้ใหญ่เข้าพัก ในห้องพักแบบ 3 เตียง หรือ เสริมเตียง

*** กรณีที่เดินทาง 3 ท่าน ท่านที่ 3 ต้องจ่ายค่าห้องพักเดี่ยว

*** ในกรณีที่ออกตั๋วแล้วยกเลิกการเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าตั๋วให้ได้ (NO REFUND) เพราะเป็นเงื่อนไขของตั๋วแบบหมู่คณะ

*** บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในเรื่องตั๋วที่ลูกค้าซื้อเองเพื่อต่อเที่ยวบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ที่จะมาเดินทางกับคณะเราหากเที่ยวบินล่าช้า หรือจำนวนผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางได้

*** หากท่านต้องการอาหารพิเศษหรือที่นั่งบนเครื่องรวมถึงการสะสมไมล์ของสายการบิน กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพื่อแจ้งให้สายการบินทราบแต่จะได้ตามที่ขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินจะพิจารณาให้

**

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเส้นทาง
 • ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางตามที่สายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเท่านั้น คุ้มครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (แบบกรุ๊ปทัวร์) เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ที่ทางบริษัทฯ จัดทำ
 • ค่าน้ำมันจากสายการบิน และค่าภาษีสนามบิน ณ วันที่ 18เมษายน 2562 และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาตามภาษีน้ำมันหากสายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากนี้
 • คนไทยไม่ต้องทำวีซ่า

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • กรณีที่ต้องมีแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ต้องขอเก็บค่าแปลเอกสารเพิ่ม
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถท่านละ 30 USD
 • หัวหน้าทัวร์ไทยท่านละ 24USD