ทัวร์ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี AUTUMN

รหัส :

ทัวร์ทวีปอื่น ๆ

6วัน 4คืน

ต.ค.

อาหาร : มื้อ

Aeroflot

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 66,995 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

6 จุด ท่องเที่ยว

6 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ-มอสโคว์ (รัสเซีย)

08.30 น. นัดคณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 10 เคาน์เตอร์สายการบิน Aeroflotเจ้าหน้าที่พร้อมคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
**กรณีที่บางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละกำหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการที่ได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาลเวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย**
11.55 น. ออกเดินทางสู่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบิน Aeroflot เที่ยวบินที่ SU-273
17.55 น. เดินทางถึงสนามบินเชเรเมเตียโว กรุงมอสโคว์ สหพันธรัฐรัสเซีย นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชรอรับและนำท่านเดินทางเข้าสู่กรุงมอสโคว์ Moscow เมืองหลวงของสหพันธรัฐรัสเซีย และมีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่และยาวนาน
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Holiday Inn Tagansky, Moscow หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 2 มอสโคว์-พระราชวังเครมลิน-พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์-จัตุรัสแดง-Sapsan Train - เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมและถ่ายรูปด้านนอกของพระราชวังเครมลินสัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียตอันเป็นจุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซีย ที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี (บริเวณห้องด้านในพระราชวังเครมลิน-ปิดชั่วคราวและยังไม่มีกำหนดการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม) และชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ซึ่งเป็นที่เก็บสมบัติล้ำค่าของกษัตริย์รัสเซีย อันได้แก่ บัลลังค์เพชร, บัลลังค์งาช้าง, ราชรถทองคำ, เครื่องบรรณาการจากราชวงศ์ต่างๆ ในยุโรปรวมถึงไข่อีสเตอร์ที่หาชมได้ยากยิ่ง จากนั้นชมโบสถ์อัสสัมชัญ วิหารหลวงที่เก่าแก่สำคัญและใหญ่ที่สุดในเขตพระราชวังเครมลิน โดยสร้างทับลงบนโบสถ์ไม้เก่าที่มีมาก่อนแล้ว ใช้ในการประกอบพิธีราชาภิเษก (หมายเหตุ: จำกัดรอบเวลาในการเข้าชมเพียงวันละ 4 รอบเท่านั้นคือ 10.00 /12.00 / 14.30 / 16.30 น. (ปิดวันพฤหัสบดี) ดังนั้นกรุณาตรงต่อเวลานัดหมายอย่างเคร่งครัด)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย นำท่านสู่จัตุรัสแดง Red Square ที่มีความสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองรัสเซีย เป็นสถานที่สำคัญตั้งอยู่ใจกลางเมืองของมอสโคว์ เป็นจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลกด้านหน้าจัตุรัสแดงนั้นเป็นที่ตั้งของกิโลเมตรที่ศูนย์ของรัสเซีย ทำหน้าที่เป็นสถานที่จัดงานสำคัญๆ ต่างๆ ของรัสเซียมาหลายยุคหลายสมัย ให้ท่านถ่ายรูปกับวิหารเซ็นต์บาซิล สัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์ที่มียอดโดม 9 ยอดหลากสีสันสวยงามจนนักท่องเที่ยวเรียกกันว่าโบสถ์ลูกกวาด สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยหลังจากสร้างเสร็จสถาปนิกก็ถูกควักดวงตาทั้งสองข้างเพื่อไม่ให้สถาปนิกผู้นั้นสามารถสร้างสิ่งที่สวยงามกว่านี้ได้อีก
จากนั้นเดินทางสู่สถานีรถไฟเพื่อนั่งรถไฟความเร็วสูง Sapsan Train สู่นครเซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง)
***การเดินทางโดยสารรถไฟระหว่างเมือง จุดที่จอดรถกับตัวสถานีรถไฟ มีระยะทางเดินเท้าประมาณ 500-800 เมตร ซึ่งท่านจำเป็นต้องลากกระเป๋าเดินทางด้วยตัวท่านเอง***
จนกระทั่งเดินทางถึงสถานีรถไฟเซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก รถโค้ชรอรับและนำท่านเดินทางสู่ใจกลางนครเซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก St.Petersburg นครที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและเป็นเมืองที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Park Inn Pulkovkaya Hotel, St.Petersburg หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3 เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พุชกิ้น-พระราชวังแคทเธอรีน-วิหารเซ้นต์ไอแซค-โบสถ์หยดเลือด

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองพุชกิ้น Pushkin (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่ ตั้งอยู่ในเขตนครเซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์กตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเนวาแม่น้ำสายสำคัญอีกสายของประเทศ
นำท่านชมพระราชวังแคทเธอรีน Catherine Palace พระราชวังฤดูร้อนที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของโลก ที่มีสวนสวยที่ภายในสวนแบ่งออกเป็นสวนแบบเก่าและสวนแบบอังกฤษ ถือเป็นพระราชวังที่พักผ่อนในฤดูร้อนของพระมเหสีองค์โปรดคือพระนางแคทเธอรีนที่ 1 ภายในพระราชวังเป็นสถาปัตยกรรมแบบคลาสสิกตกแต่งประดับประดาผนังห้องด้วยลายปูนปั้นต่างๆ เพดานเขียนภาพเฟรสโก้ที่มีความสวยงามและนอกจากนี้ยังมีห้องอำพันหรือ Amber Chamber ที่มีภาพที่ใช้ตกแต่งตามผนังและเพดานส่วนใหญ่สร้างขึ้นจากอำพันตกแต่งด้วยทองคำเปลวและกระจกอย่างวิจิตรงดงาม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย นำท่านชมมหาวิหารเซ้นต์ไอแซค St. Isaac’s Cathedral สร้างขึ้นอย่างสวยงามยิ่งใหญ่ โดยได้รับการออกแบบจากสถาปนิกชาวฝรั่งเศส โดยใช้เวลาสร้างถึง 40 ปี ยอดโดมทำด้วยทองคำแผ่นหนักถึง 100 กิโลกรัม เป็นที่นับถือของชาวเมืองอย่างมากเนื่องจากครั้งหนึ่งตัวเมืองถูกถล่มด้วยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทั้งเมืองแต่วิหารเซ้นต์ไอแซคแห่งนี้กลับอยู่รอดปลอดภัย และชมโบสถ์หยดเลือด Church of the Savior on the Spilled Blood ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 บริเวณที่ถูกลอบปลงพระชนม์ในปี คศ.1881 พระองค์ทรงได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสด็จสวรรคตไปในที่สุด จึงทำให้เกิดโบสถ์หยดเลือด หรืออีกเรียกชื่อว่าโบสถ์แห่งการคืนชีพ โดยเป็นการสร้างจากเงินบริจาคของประชาชนทั่วประเทศรัสเซีย ใช้เวลาก่อนสร้างยาวนานว่า 20 ปี เป็นงานศิลปะแบบรัสเซียดั้งเดิมที่สวยงามตระการตา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Park Inn Pulkovkaya Hotel, St.Petersburg หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4 เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พระราชวังฤดูหนาว- ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้- รถไฟ Sapsan - มอสโคว์

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังฤดูหนาวหรือ Hermitage Museum ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง ณ สถานที่แห่งนี้เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่ 5 ของไทย พร้อมทั้งทรงร่วมฉายพระฉายาลักษณ์ กับพระเจ้าซาร์ นิโคลัสที่ 2 ของรัสเซียด้วย ปัจจุบันได้ถูกใช้เป็น พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น รวมทั้ง ภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซี่, ปิกัสโซ, แรมบรันด์, แวนโก๊ะ ฯลฯ จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่สวยที่สุดและใหญ่ที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง (ในบางช่วงพระราชวังเฮอร์มิเทจอาจจะมีการปิดเข้าชม ซึ่งส่วนใหญ่มิได้มีการแจ้งล่วงหน้า ดังนั้น หากวันที่เดินทาง ตรงกับช่วงที่ปิดเข้าชม จะเปลี่ยนไปเข้าพระราชวังอื่นที่เปิดหรือสถานที่ท่องเที่ยวอื่นที่เปิดให้เข้าชมในช่วงเวลาดังกล่าว)

และให้ท่านเดินช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ Nevsky Prospekt เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะถนนประวัติศาสตร์ ศูนย์กลางของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ที่มีความยาวของถนนมากถึง 4.5 กิโลเมตร มีสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 18-20 ที่เรียงรายอยู่ริมสองข้างทาง เป็นจุดศูนย์รวมทั้งย่านการค้า โรงละคร โรงแรม ร้านอาหารมากมาย อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าหลากหลายตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเพื่อนั่งรถไฟความเร็วสูง Sapsan Train สู่กรุงมอสโคว์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง)
***การเดินทางโดยสารรถไฟระหว่างเมือง จุดที่จอดรถกับตัวสถานีรถไฟ มีระยะทางเดินเท้าประมาณ 500-800 เมตร ซึ่งท่านจำเป็นต้องลากกระเป๋าเดินทางด้วยตัวท่านเอง***
จนกระทั่งเดินทางถึงสถานีรถไฟกรุงมอสโคว์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Holiday Inn Tagansky, Moscow หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 5 มอสโคว์ (รัสเซีย)-สแปร์โรว์ฮิล-สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์-โบสถ์เซ้นต์เดอซาเวียร์ - ตลาดอิสมายลอฟสกี้-สนามบิน

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านสู่ “เนินเขาสแปร์โรว์ฮิล หรือเลนินฮิลส์ Sparrow Hills” จุดชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโควที่อยู่เบื้องล่างได้โดยทั้งหมดเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในมอสโคว์ และชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ Moscow Metro ให้ท่านชมความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการตบแต่งของแต่ละสถานีนั้นมีความแตกต่างกันด้วย ประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่องแก้ว หินแกรนิต หินอ่อน ล้วนแล้วแต่ปราณีตสวยงาม หากได้มาเยือนแดนหมีขาวแห่งนี้
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย นำท่านชมวิหารเซ็นต์เดอะซาเวียร์ Cathedral of Christ The Saviour สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1839 ในสมัยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะและแสดงกตัญญูตาแด่พระเป็นเจ้าที่ทรงช่วยปกป้องรัสเซียให้รอดพ้นจากสงครามนโปเลียน โดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี ปัจจุบันวิหารนี้ใช้ในการประกอบพิธีกรรมสำคัญระดับชาติของรัสเซีย

และนำท่านสู่ย่านตลาดอิสมายลอฟสกี้ Ismaylovsky Market ศูนย์กลางการค้าขายของที่ระลึกที่ใหญ่ที่สุดในกรุงมอสโคว์ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด ในราคาที่ถูกที่สุด อาทิเช่น นาฬิการัสเซีย, ตุ๊กตาแม่ลูกดกหรือมาโตรชกา, ผ้าคลุมไหล่, อำพัน, ของที่ระลึกต่างๆ และอื่นๆ อีกมากมาย
** เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย **
จนได้เวลาสมควรนำท่านเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินสนามบินเชเรเมเตียโว กรุงมอสโคว์
(เนื่องจากการจราจรค่อนข้างหนาแน่นและใช้เวลาการเดินทางทางค่อนข้างมาก จึงมีความจำเป็นต้องเผื่อเวลาในการเดินทาง)
21.15 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Aeroflot เที่ยวบินที่ SU-272

วันที่ 6 สนามบินสุวรรณภูมิ

10.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ..
**กรณีที่บางท่านเดินทางต่อไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละกำหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการที่ได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาลเวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง**
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ ที่ไม่คาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร์ หรือสถานที่ใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือสถานที่ปิดโดยมิได้รับแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทฯ ขออนุญาตทำการเปลี่ยนแปลงสถานที่อื่นๆ ทดแทนให้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ