HOKKAIDO FREEDAY 5D3N

ราคาเริ่มต้น ฿ 45,888
รหัสทัวร์ 21TGCTS05
สายการบิน Thai airways
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ เกาหลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ฮอกไกโด ฟรีเดย์ เพลิดเพลินใจ อิสระช้อปปิ้ง 1 วันเต็ม เยือนหุบเขำนรกจิโกกุดำนิ พร้อมชมควำมน่ำรัก หมีภูเขำ ณ สวนหมีภูเขำไฟโชวะ สักกำระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ เนินพระพุทธเจ้ำ
สัมผัสบรรยำกำศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตำรุ ช้อปปิ้งย่ำน ทำนุกิโคจิ มิตซุยเอ้ำเลทนั่งกระเช้ำอุสึ ซัง สัมผัสบรรยำกำศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตำรุ
ช้อปปิ้งจุใจ ทำนุกิโคจิ มิตซุยเอ้ำเลท เดินทำงกับคนรู้จริงเรื่องฮอกไกโด พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขำปูยักษ์ ++++ Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรำยกำร


HOKKAIDO FREEDAY 5D3N

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนำมบินสุวรรณภูมิ
2 สนำมบินชิโตเช่ - โนโบริเบทสึ – หุบเขำนรกจิโกกุดำนิ – ภูเขำไฟโชวะ – สวนหมีภูเขำไฟโชวะ – ซัปโปโร – ช้อปปิ้ง ทำนุกิโคจิ SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO หรือเทียบเท่ำ
3 เนินพระพุทธเจ้ำ – เมืองโอตำรุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงเป่ำแก้วคิตำอิชิ - ร้ำนกำแฟ ฮัลโหล คิตตี้ – ร้ำนสินค้ำมือสอง – มิตชุยเอำเล้ตท์ – ดิวตี้ฟรี - ถนนทำนุกิโคจิ SMILE HOTEL PREMIUM SAPPORO หรือเทียบเท่
4 อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวตำมสถำนที่ต่ำงๆ ภำยในซัปโปโร ตำมอัธยำศัย SMILE SAPPORO PREMIUM HOTEL หรือเทียบเท่ำ
5 สนำมบินชิโตเซ่ – สนำมบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
14-18 เมษสยน 2562 45,888 8,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ