HIGHLIGHT TAIWAN 5 วัน 3 คืน By SL ON OCT-DEC 19

ราคาเริ่มต้น ฿ 14,333
รหัสทัวร์ 13
สายการบิน Thai Lion Air
ระยะเวลา 5D3N
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

☛ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่

อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101

หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – สถานีรถไฟสือเฟิ่น  แถมฟรีปล่อยโคมลอย

ช้อปปิ้ง 2 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฟ่งเจี่ย ตลาดซีเหมินติง  และ MITSUI OUTLET

บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG

พักไทจง1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ


HIGHLIGHT TAIWAN 5 วัน 3 คืน By SL ON OCT-DEC 19

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง        
2 สนามบินเถาหยวน -ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง -วัดเหวินอู่ - ร้านใบชา -ช้อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต โรงแรม HOTEL HALF หรือเทียบเท่า
3 ไทจง –ไทเป – ร้านพายสัปปะรด – ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก–ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป101-ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต โรงแรม Bear Inn หรือเทียบเท่า
4 ไทเป-ผิงซี-สถานีสือเฟิ่น-หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น-ศูนย์เครื่องสำอางค์- MITSUI OUTLET PARK โรงแรม GOOD NIGHT INN HOTEL หรือเทียบเท่า
5 สนามบินเถาหยวน – ดอนเมือง

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
21 - 25 Nov 2019 11,999 4,500 11,999 11,999 6,000 จอง
จอง
28 Nov - 02 Dec 2019 12,555 4,500 12,555 12,555 6,000 จอง
จอง
06 - 10 Dec 2019 14,999 4,500 14,999 14,999 6,000 จอง
จอง
12 - 16 Dec 2019 13,777 4,500 13,777 13,777 6,000 จอง
จอง
13 - 17 Dec 2019 13,777 4,500 13,777 13,777 6,000 จอง
จอง
19 - 23 Dec 2019 13,777 4,500 13,777 13,777 6,000 จอง
จอง
20 - 24 Dec 2019 13,777 4,500 13,777 13,777 6,000 จอง
จอง
27 - 31 Dec 2019 20,555 4,500 20,555 20,555 6,000 จอง
จอง
30 Dec - 03 Jan 2020 20,999 4,500 20,999 20,999 6,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

*ค่าบริการข้างต้นรับเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น และยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ  1,500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน  ที่สนามบินดอนเมืองก่อนออกเดินทาง*ในส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน