ทั่วไป

รหัส : VTG-RS

ทัวร์ทวีปเอเชีย

7วัน4คืน

มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.

อาหาร : มื้อ

Emirates Airlines

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 72,995 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

6 จุด ท่องเที่ยว

6 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ

18.00 น. นัดคณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 8-9 เคาน์เตอร์เช็คกรุ๊ป Row T
สายการบิน Emirates Airlines เจ้าหน้าที่พร้อมคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
**กรณีที่บางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละกำหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการที่ได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาลเวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย**
21.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงมอสโคว์ โดยสายการบิน Emirates เที่ยวบินที่ EK-373

วันที่ 2 ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)-มอสโคว์ (รัสเซีย)-สแปร์โรว์ฮิล-สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์- โบสถ์เซ้นต์เดอซาเวียร์ - ตลาดอิสมายลอฟสกี้

00.50 น. เดินทางถึงสนามบินนครดูไบ ประเทศาหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง (ดูไบเวลาช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง)
02.00 น. ออกเดินทางสู่กรุงมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน Emirates เที่ยวบินที่ EK-129
06.35 น. เดินทางถึงสนามบินโดโมเดโดโว กรุงมอสโคว์ สหพันธรัฐรัสเซีย นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ย่านใจกลางกรุงมอสโคว์ Moscow
นำท่านสู่ “เนินเขาสแปร์โรว์ฮิล หรือเลนินฮิลส์ Sparrow Hills” จุดชมวิวที่มองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโควที่อยู่เบื้องล่างได้โดยทั้งหมด ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ และเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดในมอสโคว์ และชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ Moscow Metro ให้ท่านชมความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการตบแต่งของแต่ละสถานีนั้นมีความแตกต่างกันด้วย ประติมากรรม โคมไฟระย้า เครื่องแก้ว หินแกรนิต หินอ่อน ล้วนแล้วแต่ปราณีตสวยงาม หากได้มาเยือนแดนหมีขาวแห่งนี้
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย นำท่านชมวิหารเซ็นต์เดอะซาเวียร์ Cathedral of Christ The Saviour สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1839 ในสมัยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะและแสดงกตัญญูตาแด่พระเป็นเจ้าที่ทรงช่วยปกป้องรัสเซียให้รอดพ้นจากสงครามนโปเลียน โดยใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 45 ปี ปัจจุบันวิหารนี้ใช้ในการประกอบพิธีกรรมสำคัญระดับชาติของรัสเซีย และนำท่านสู่ย่านตลาดอิสมายลอฟสกี้ Ismaylovsky Market ศูนย์กลางการค้าขายของที่ระลึกที่ใหญ่ที่สุดในกรุงมอสโคว์ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด ในราคาที่ถูกที่สุด อาทิเช่น นาฬิการัสเซีย, ตุ๊กตาแม่ลูกดกหรือมาโตรชกา, ผ้าคลุมไหล่, อำพัน, ของที่ระลึกต่างๆ และอื่นๆ อีกมากมาย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Moscow Izmailovo Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 3 มอสโคว์-พระราชวังเครมลิน-จัตุรัสแดง-ห้างสรรพสินค้ากุม

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านชมบริเวณรอบนอกของพระราชวังเครมลิน (บริเวณด้านในของพระราชวังเครมลิน-ปิดชั่วคราวและยังไม่มีกำหนดการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชม) นำท่านชมและถ่ายรูปภายนอกพระราชวังเครมลินสัญลักษณ์ของอดีตสหภาพโซเวียตอันเป็นจุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซีย ที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี ปัจจุบันพระราชวังเครมลินเป็นพิพิธภัณฑ์และที่ตั้งของสถานที่สำคัญหลายแห่ง เช่น สภาคองเกรส วิหารต่างๆ จากนั้นชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์ ซึ่งเป็นที่เก็บสมบัติล้ำค่าของกษัตริย์รัสเซีย อันได้แก่ บัลลังค์เพชร, บัลลังค์งาช้าง, ราชรถทองคำ, เครื่องบรรณาการจากราชวงศ์ต่างๆ ในยุโรปรวมถึงไข่อีสเตอร์ที่หาชมได้ยากยิ่ง ชมโบสถ์อัสสัมชัญ วิหารหลวงที่เก่าแก่สำคัญและใหญ่ที่สุดในเขตพระราชวังเครมลิน โดยสร้างทับลงบนโบสถ์ไม้เก่าที่มีมาก่อนแล้ว ใช้ในการประกอบพิธีราชาภิเษก ผ่านชมป้อมปืนใหญ่, ผ่านชมหอระฆังพระเจ้าอีวานและระฆังยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก (หมายเหตุ: จำกัดรอบเวลาในการเข้าชมเพียงวันละ 4 รอบเท่านั้นคือ 10.00 /12.00 / 14.30 / 16.30 น. (ปิดวันพฤหัสบดี) ดังนั้นกรุณาตรงต่อเวลานัดหมายอย่างเคร่งครัด)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย นำท่านสู่จัตุรัสแดง Red Square ที่มีความสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองรัสเซีย เป็นสถานที่สำคัญตั้งอยู่ใจกลางเมืองของมอสโคว์ เป็นจัตุรัสที่สวยงามที่สุดในโลกด้านหน้าจัตุรัสแดงนั้นเป็นที่ตั้งของกิโลเมตรที่ศูนย์ของรัสเซียและมีลานกว้างของจัตุรัสแดงนี้มีพื้นที่กว้าง 695 เมตร ยาว 130 เมตร ทำหน้าที่เป็นสถานที่จัดงานสำคัญๆ ต่างๆ ของรัสเซียมาหลายยุคหลายสมัย ให้ท่านถ่ายรูปกับวิหารเซ็นต์บาซิล สัญลักษณ์ของกรุงมอสโคว์ที่มียอดโดม 9 ยอดหลากสีสันสวยงามจนนักท่องเที่ยวเรียกกันว่าโบสถ์ลูกกวาด สร้างด้วยศิลปะรัสเซียโบราณโดยหลังจากสร้างเสร็จสถาปนิกก็ถูกควักดวงตาทั้งสองข้างเพื่อไม่ให้สถาปนิกผู้นั้นสามารถสร้างสิ่งที่สวยงามกว่านี้ได้อีก จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้ากุม Gum Department Store ที่หรูหรามากที่สุดในรัสเซีย แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วโลก เป็นแหล่งช้อปปิ้งของเศรษฐีรัสเซีย ตัวอาคารและภายในตกแต่งอย่างงดงามหรูหรา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Moscow Izmailovo Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4 มอสโคว์-รถไฟ Sapsan Train-เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พระราชวังฤดูหนาว-ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟในกรุงมอสโคว์ นำท่านนั่งรถไฟความเร็วสูง Sapsan Train สู่นครเซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง)
***การเดินทางโดยสารรถไฟระหว่างเมือง จุดที่จอดรถกับตัวสถานีรถไฟ มีระยะทางเดินเท้าประมาณ 500-800 เมตร ซึ่งท่านจำเป็นต้องลากกระเป๋าเดินทางด้วยตัวท่านเอง***
จนกระทั่งเดินทางถึงสถานีรถไฟเซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก รถโค้ชรอรับที่สถานีรถไฟ จากนั้นนำท่านผ่านชมนครเซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก St.Petersburg นครที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและถือได้ว่าเป็นเมืองที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เพราะประกอบด้วย 44 เกาะที่เชื่อมต่อกันด้วยแม่น้ำ-ลำคลองอีก 86 สาย สวยงามจนได้รับฉายาว่า “ราชินีแห่งยุโรปเหนือ” อดีตเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของรัสเซียมานานกว่า 200 ปี
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย นำท่านเดินทางเพื่อชมความยิ่งใหญ่ของพระราชวังฤดูหนาวหรือ Hermitage Museum ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง ณ สถานที่แห่งนี้เคยใช้เป็นที่รับรองการเสด็จเยือนรัสเซียของรัชกาลที่ 5 ของไทย พร้อมทั้งทรงร่วมฉายพระฉายาลักษณ์ กับพระเจ้าซาร์ นิโคลัสที่ 2 ของรัสเซียด้วย ปัจจุบันได้ถูกใช้เป็น พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น รวมทั้ง ภาพเขียนของจิตรกรเอกของโลก อาทิ ลีโอนาโด ดาวินซี่, ปิกัสโซ, แรมบรันด์, แวนโก๊ะ ฯลฯ จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่สวยที่สุดและใหญ่ที่สุดของโลกแห่งหนึ่ง (ในบางช่วงพระราชวังเฮอร์มิเทจอาจจะมีการปิดเข้าชม ซึ่งส่วนใหญ่มิได้มีการแจ้งล่วงหน้า ดังนั้น หากวันที่เดินทาง ตรงกับช่วงที่ปิดเข้าชม จะเปลี่ยนไปเข้าพระราชวังอื่นที่เปิดหรือสถานที่ท่องเที่ยวอื่นที่เปิดให้เข้าชมในช่วงเวลาดังกล่าว)
และแวะชมป้อมปีเตอร์แอนด์ พอล Peter and Paul Fortress ซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นที่คุมขังนักโทษทางการเมืองเป็นป้อมปราการที่สร้างขึ้นพร้อมๆ กับนครเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก ปัจจุบันใช้เป็นสุสานที่เก็บพระศพของสมาชิกในราชวงศ์โรมานอฟทุกพระองค์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Park Inn Pulkovkaya Hotel, St.Petersburg หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 5 เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-วิหารเซ้นต์ไอแซค-โบสถ์หยดเลือด

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองปีเตอร์ฮอฟหรือปีเตอร์กอฟ Peterhof, Pertergof ซึ่งเป็นที่ตั้งของพระราชวังฤดูร้อนเปโตรควาเรสต์ Petrodvorets หรือ Grand Palace (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชพระตำหนักที่ได้ชื่อว่าเป็น Russian Versailles เป็นพระราชวังที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้ำพุที่พวยพุ่งมาจากรูปปั้นสีทองและที่ต่าง ๆ มากกว่า 100 แห่ง ส่วนภายนอกประดับตกแต่งด้วยพฤกษานานาพรรณและน้ำพุอันตระการตาสวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ในฝรั่งเศส
(กรณีที่พระราชวังปิดจะเปลี่ยนไปเข้าพระราชวังอื่นหรือสถานที่ท่องเที่ยวอื่นตามความเหมาะสม)
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย นำท่านชมมหาวิหารเซ้นต์ไอแซค St. Isaac’s Cathedral สร้างขึ้นอย่างสวยงามยิ่งใหญ่ โดยได้รับการออกแบบจากสถาปนิกชาวฝรั่งเศส โดยใช้เวลาสร้างถึง 40 ปี ยอดโดมทำด้วยทองคำแผ่นหนักถึง 100 กิโลกรัม นับเป็นวิหารทรงโดมที่สูงที่สุดในโลก โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ เป็นที่นับถือของชาวเมืองอย่างมากเนื่องจากครั้งหนึ่งตัวเมืองถูกถล่มด้วยระเบิดของทหารนาซีจนราบคาบไปทั้งเมือง แต่วิหารเซ้นต์ไอแซคแห่งนี้กลับอยู่รอดปลอดภัย และชมโบสถ์หยดเลือด Church of the Savior on the Spilled Blood แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 บริเวณที่ถูกลอบปลงพระชนม์ในปี คศ.1881 พระองค์ทรงได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสด็จสวรรคตไปในที่สุด จึงทำให้เกิดโบสถ์หยดเลือด หรืออีกเรียกชื่อว่า โบสถ์แห่งการคืนชีพ โดยเป็นการสร้างจากเงินบริจาคของประชาชนทั่วประเทศรัสเซีย ใช้เวลาก่อนสร้างยาวนานว่า 20 ปี เป็นงานศิลปะแบบรัสเซียดั้งเดิมที่สวยงามตระการตา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Park Inn Pulkovkaya Hotel, St.Petersburg หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 6 เซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก-พุชกิ้น-พระราชวังแคทเธอรีน- ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้-สนามบิน

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองพุชกิ้น Pushkin (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัสเซีย ตั้งอยู่ในเขตนครเซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์กตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเนวาแม่น้ำสายสำคัญอีกสายของประเทศ จากนั้นนำท่านชมพระราชวังแคทเธอรีน Catherine Palace พระราชวังฤดูร้อนที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของโลก ที่มีสวนสวยที่ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 107 เฮคเตอร์ ภายในสวนแบ่งออกเป็นสวนแบบเก่าและสวนแบบอังกฤษ ซึ่งถูกคั่นกลางด้วยบ่อน้ำขนาดใหญ่ อีกทั้งยังมีพาวิลเลี่ยนที่สวยงาม ซึ่งมีความสำคัญทางสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งของเมือง เป็นพระราชวังหลวงอันเป็นที่พักผ่อนในฤดูร้อนของพระมเหสีองค์โปรดคือพระนางแคทเธอรีนที่ 1 เป็นสถาปัตยกรรมแบบคลาสสิก ตกแต่งประดับประดาผนังห้องด้วยลายปูนปั้นต่างๆ เพดานเขียนภาพเฟรสโก้ที่มีความสวยงามและนอกจากนี้ยังมีห้องอำพันหรือ Amber Room ที่มีภาพที่ใช้ตกแต่งตามผนังและเพดานส่วนใหญ่สร้างขึ้นจากอำพันตกแต่งด้วยทองคำเปลวและกระจกอย่างวิจิตรงดงาม

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย นำท่านผ่านชมโบสถ์นิโคลัส St.Nicholas Naval Cathedral มหาวิหารแห่งการเดินเรือ มีผนังสีน้ำเงินที่งดงามและเป็นที่รักใคร่ทั้งในหมู่ทหารของกองทัพเรือของรัสเซีย มหาวิหารแห่งนี้ตั้งชื่อตามนักบุญนิโคลัสซึ่งเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์นักเดินเรือ และให้ท่านเดินช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ Nevsky Prospekt เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะถนนประวัติศาสตร์ ศูนย์กลางของนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ที่มีความยาวของถนนมากถึง 4.5 กิโลเมตร มีสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 18-20 ที่เรียงรายอยู่ริมสองข้างทาง เป็นจุดศูนย์รวมทั้งย่านการค้า โรงละคร โรงแรม ร้านอาหารมากมาย อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าหลากหลายตามอัธยาศัย
** เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย **
จนได้เวลาสมควรนำท่านเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินนครเซ้นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (เนื่องจากการจราจรค่อนข้างหนาแน่นและใช้เวลาการเดินทางทางค่อนข้างมาก จึงมีความจำเป็นต้องเผื่อเวลาในการเดินทางสู่สนามบิน
23.15 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Emirates เที่ยวบินที่ EK-176

วันที่เจ็ด ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)- สนามบินสุวรรณภูมิ
06.15 น. เดินทางถึงสนามบินนครดูไบ ประเทศาหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
09.40 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Emirates เที่ยวบินที่ EK-372
19.15 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ..
**กรณีที่บางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
กำหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการที่ได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย**

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ