HAN04 เวียดนาม ฮานอย ม๊กโจว 3วัน2คืน BY FD

ราคาเริ่มต้น ฿ 12,999
รหัสทัวร์ 73HAN04
สายการบิน Air Asia
ระยะเวลา 3D 2N
ประเทศ VIETNAM

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เมืองฮานอย-เมืองม๊กโจว-หมู่บ้านเผ่าไทขาว
สวนชาขั้นบันไดรูปหัวใจ น้ำตก DAI TEM  
สะพานแก้วรูปหัวใจ – สวนสนโรแมนติก 
เมืองนิงห์บิงห์ – วัดใหญ่ไบ่ดิงห์ – ตลาดไนท์มาร์เก็ต


สวนชาขั้นบันไดรูปหัวใจ เวียดนาม ฮานอย ม๊กโจว 3วัน2คืน BY FD

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-เมืองฮานอย(สนามบินนอยไบ)-เมืองฮานอย-เมืองม๊กโจว-หมู่บ้านเผ่าไทขาว-สวนชาขั้นบันไดรูปหัวใจ  (-/L/D) MUONG THANH LUXURY โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
2 สวนดอกไม้ HAPPY LAND – น้ำตก DAI TEM – สะพานแก้วรูปหัวใจ – สวนสนโรแมนติก – เมืองนิงห์บิงห์ - วัดใหญ่ไบ่ดิงห์ – ตลาดไนท์มาร์เก็ต (B/L/D) HOA LU HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
3 ฮาลองบก – กรุงฮานอย – โรงละครฮานอย – วัดเฉินก๊วก – อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย – เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ) - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  (B/L/-)                                                                                                                                                           

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
06 - 08 Sep 2019 11,999 2,500 11,999 11,999 5,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ