HAN04 เวียดนาม ฮานอย ม๊กโจว 3วัน2คืน BY FD

ราคาเริ่มต้น ฿ 12,999
รหัสทัวร์ 73HAN04
สายการบิน Air Asia
ระยะเวลา 3D 2N
ประเทศ VIETNAM

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เมืองฮานอย-เมืองม๊กโจว-หมู่บ้านเผ่าไทขาว
สวนชาขั้นบันไดรูปหัวใจ น้ำตก DAI TEM  
สะพานแก้วรูปหัวใจ – สวนสนโรแมนติก 
เมืองนิงห์บิงห์ – วัดใหญ่ไบ่ดิงห์ – ตลาดไนท์มาร์เก็ต


สวนชาขั้นบันไดรูปหัวใจ เวียดนาม ฮานอย ม๊กโจว 3วัน2คืน BY FD

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-เมืองฮานอย(สนามบินนอยไบ)-เมืองฮานอย-เมืองม๊กโจว-หมู่บ้านเผ่าไทขาว-สวนชาขั้นบันไดรูปหัวใจ  (-/L/D) MUONG THANH LUXURY โรงแรมระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
2 สวนดอกไม้ HAPPY LAND – น้ำตก DAI TEM – สะพานแก้วรูปหัวใจ – สวนสนโรแมนติก – เมืองนิงห์บิงห์ - วัดใหญ่ไบ่ดิงห์ – ตลาดไนท์มาร์เก็ต (B/L/D) HOA LU HOTEL โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
3 ฮาลองบก – กรุงฮานอย – โรงละครฮานอย – วัดเฉินก๊วก – อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย – เมืองฮานอย (สนามบินนอยไบ) - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)  (B/L/-)                                                                                                                                                           

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
09 - 11 Aug 2019 12,999 2,500 12,999 12,999 5,900 จอง
จอง
11 - 13 Aug 2019 11,999 2,500 11,999 11,999 5,900 จอง
จอง
17 - 19 Aug 2019 11,999 2,500 11,999 11,999 5,900 จอง
จอง
23 - 25 Aug 2019 11,999 2,500 11,999 11,999 5,900 จอง
จอง
24 - 26 Aug 2019 11,999 2,500 11,999 11,999 5,900 จอง
จอง
30 Aug - 01 Sep 2019 10,999 2,500 10,999 10,999 5,900 จอง
จอง
06 - 08 Sep 2019 11,999 2,500 11,999 11,999 5,900 จอง
จอง
13 - 15 Sep 2019 11,999 2,500 11,999 11,999 5,900 จอง
จอง
28 - 30 Sep 2019 11,999 2,500 11,999 11,999 5,900 จอง
จอง
03 - 05 Oct 2019 12,999 2,500 12,999 12,999 5,900 จอง
จอง
04 - 06 Oct 2019 12,999 2,500 12,999 12,999 5,900 จอง
จอง
10 - 12 Oct 2019 13,999 2,500 13,999 13,999 5,900 จอง
จอง
11 - 13 Oct 2019 13,999 2,500 13,999 13,999 5,900 จอง
จอง
12 - 14 Oct 2019 12,999 2,500 12,999 12,999 5,900 จอง
จอง
17 - 19 Oct 2019 12,999 2,500 12,999 12,999 5,900 จอง
จอง
18 - 20 Oct 2019 12,999 2,500 12,999 12,999 5,900 จอง
จอง
19 - 21 Oct 2019 12,999 2,500 12,999 12,999 5,900 จอง
จอง
23 - 25 Oct 2019 13,999 2,500 13,999 13,999 5,900 จอง
จอง
24 - 26 Oct 2019 13,999 2,500 13,999 13,999 5,900 จอง
จอง
30 Oct - 01 Nov 2019 12,999 2,500 12,999 12,999 5,900 จอง
จอง
31 Oct - 02 Nov 2019 12,999 2,500 12,999 12,999 5,900 จอง
จอง
01 - 03 Nov 2019 12,999 2,500 12,999 12,999 5,900 จอง
จอง
06 - 08 Nov 2019 12,999 2,500 12,999 12,999 5,900 จอง
จอง
07 - 09 Nov 2019 12,999 2,500 12,999 12,999 5,900 จอง
จอง
14 - 16 Nov 2019 12,999 2,500 12,999 12,999 5,900 จอง
จอง
21 - 23 Nov 2019 12,999 2,500 12,999 12,999 5,900 จอง
จอง
28 - 30 Nov 2019 12,999 2,500 12,999 12,999 5,900 จอง
จอง
04 - 06 Dec 2019 13,999 2,500 13,999 13,999 5,900 จอง
จอง
11 - 13 Dec 2019 13,999 2,500 13,999 13,999 5,900 จอง
จอง
12 - 14 Dec 2019 13,999 2,500 13,999 13,999 5,900 จอง
จอง
18 - 20 Dec 2019 13,999 2,500 13,999 13,999 5,900 จอง
จอง
19 - 21 Dec 2019 13,999 2,500 13,999 13,999 5,900 จอง
จอง
25 - 27 Dec 2019 13,999 2,500 13,999 13,999 5,900 จอง
จอง
26 - 28 Dec 2019 13,999 2,500 13,999 13,999 5,900 จอง
จอง
31 Dec - 02 Jan 2020 16,999 2,500 16,999 16,999 5,900 จอง
จอง
01 - 03 Jan 2020 15,999 2,500 15,999 15,999 5,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ