BEST PRICE TAIWAN ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 2 คืน BY SL ON AUG-DEC 19

ราคาเริ่มต้น ฿ 10,333
รหัสทัวร์ 13
สายการบิน Thai Lion Air
ระยะเวลา 4D2N
ประเทศ ไต้หวัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

☛ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา !! – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่

อนุสรณ์เจียงไคเช็ค-ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน -ตึกไทเป 101

ช้อปปิ้งตลาดฝ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG

☛ พักไทจง 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ


BEST PRICE TAIWAN ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 2 คืน BY SL ON AUG-DEC 19

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง
2 สนามบินเถาหยวน – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ร้านใบชา – ช้อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต โรงแรม FUNHOUSE HOTEL หรือเทียบเท่า
3 เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน – ตึกไทเป 101 – เจอร์เมเนียม – วัดหลงซานซื่อ – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง โรงแรม Goodnight Inn Hotel หรือเทียบเท่า
4 สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
17 - 20 Dec 2019 11,111 3,000 11,111 11,111 6,000 จอง
จอง
26 - 29 Dec 2019 14,444 3,000 14,444 14,444 6,000 จอง
จอง
28 - 31 Dec 2019 18,888 3,000 18,888 18,888 6,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

*ค่าบริการข้างต้นรับเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น และยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ  1,500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน  ที่สนามบินดอนเมืองก่อนออกเดินทาง*ในส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน