ทั่วไป

รหัส : VZT1

ทัวร์ทวีปเอเชีย

4 วัน 3 คืน

ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / ต.ค. / พ.ย. / ธ.ค.

อาหาร : 7 มื้อ

Thai VietJet

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 18,899 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

7 มื้อ มื้ออาหาร

8 จุด ท่องเที่ยว

4 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 กรุงเทพ – สนามบินเถาหยวน – เถาหยวน ไนท์มาร์เก๊ต

วันที่ 2 เมืองเถาหยวน - หนานโถว - ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง– วัดเหวินหวู่ - ร้านชาอู่หลง - ช้อปปิ้งตลาดฟ่งเจี้ย

วันที่ 3 เมืองไถจง - หมู่บ้านสายรุ้ง – DIY ร้านขนมสับปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – ร้านเจอเมเนี่ยม ช้อปปิ้งซีเหมินติง

วันที่ 4 วัดหลงซาน – ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่ำขึ้นตึกชั้น 89)– ร้านเครื่องสำอาง-อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น - สนามบินสุวรรณภูมิ

รายละเอียดที่พัก

ลำดับ โรงแรมและที่พัก ระดับ
วันที่ 1 CENTURY HOTEL TAOYUAN
วันที่ 2 WENXIN HOTEL TAICHUNG
วันที่ 3 DELIGHT HOTEL TAIPEI

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ