เยอรมัน ออสเตรีย เชค 8 วัน

ราคาเริ่มต้น ฿ 47,900
รหัสทัวร์ 53EK007
สายการบิน Emirates
ระยะเวลา 8วัน5คืน
ประเทศ ยุโรป

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์
จัตุรัสมาเรียน – ซาลบูร์ก – สวนมิราเบล – บ้านเกิดโมสาร์ท
ฮัลล์สตัทท์ – เวียนนา – ถนนคาร์นท์เนอร์ – วิหารเซนต์สตีเฟน
พระราชวังเชินบรุนน์ – McArthurGlen Designer Outlet – เชสกี้ ครุมลอฟ
ปราสาทครุมลอฟ – กรุงปร๊าก – อิสระช้อปปิ้ง
ปราสาทแห่งกรุงปร๊าก – โบสถ์เซนต์ไวตัส – สะพานชาร์ลส์ – นาฬิกาดาราศาสตร์


เยอรมัน ออสเตรีย เชค 8 วัน


กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
15-22 มิ.ย. 2562 47,900 10,000 จอง
จอง
9-16 ก.ค. 2562 52,900 10,000 จอง
จอง
11-18 ก.ค.2562 52,900 10,000 จอง
จอง
24-31 ก.ค. 2562 52,900 10,000 จอง
จอง
26 ก.ค.-2 ส.ค. 2562 52,900 10,000 จอง
จอง
11-18 ส.ค. 2562 52,900 10,000 จอง
จอง
19-26 ก.ย. 2562 47,900 10,000 จอง
จอง
6-13 ต.ค. 2652 47,900 10,000 จอง
จอง
6-13ต.ค. 2652 47,900 10,000 จอง
จอง
16-23 ต.ค. 2652 47,900 10,000 จอง
จอง
22-29 ต.ค. 2652 47,900 10,000 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไข

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม

โดยละเอียดเมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน

รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 • ค่าที่พัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีที่ไม่สามารถเ
 • ข้าพักที่เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ)
 • ค่าวีซ่าเชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี)
 • ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)

 

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋า
 • ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น (2 ยูโร x 6 วัน = 12 ยูโร)
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (2 ยูโร x 3 วัน =6 ยูโร)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 8 วัน = 800 บาท