ทั่วไป

รหัส : TJX26

ทัวร์ทวีปเอเชีย

4วัน3คืน

ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.

อาหาร : 6 มื้อ

STARLUX Airlines

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 17,888 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

6 มื้อ มื้ออาหาร

6 จุด ท่องเที่ยว

4 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน – เมืองเถาหยวน - เข้าสู่ที่พัก

วันที่ 2 เมืองเถาหยวน - เมืองหนานโถว – ร้านชา – วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง ณ ทะเลสาบ – เมืองไทจง - ตลาดกลางคืนไทจง

วันที่ 3 เมืองไทจง - เมืองไทเป - ร้านพายสับปะรด – Cosmetic – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – ตลาดซีเหมินติง

วันที่ 4 Germanium Shop - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - ท่าอากาศยานนานาชาติไต้หวันเถาหยวน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ