มหัศจรรย์…..รัสเซีย WHITENIGHT

ราคาเริ่มต้น ฿ 55,999
รหัสทัวร์ 02BT-DME003_E
สายการบิน Emirates
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ รัสเซีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ ชมความงามของ มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์

ตลาดอิสไมโลโว่ ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์

ชมพระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์โคโลเมนสโกว

ชมโบสถ์อัสสัมชัญ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์ บาซิล และหอนาฬิกาซาวิเออร์

เดินเที่ยวถนนคนเดิน ถนนอารบัต ชมละครสัตว์ Circus Show

เดินทางสู่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก โดยรถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train

ชมพระราชวังฤดูหนาว และพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ

 ชมโบสถ์หยดเลือดป้อมปีเตอร์และปอลด์ และมหาวิหารไอแซค

ชมพระราชวังฤดูร้อนหรือพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ

ชมพระราชวังแคทเธอรีน ชอปปิง Outlet Pulkovo Village

พิเศษ! รับประทานอาหาร ชมวิว Panorama ที่ตึก Ostankino Tower

พิเศษ!!ล่องเรือแม่น้ำNEVA ฉลองเทศกาล WHITE NIGHT

*กรุ๊ปเดียวเท่านั้น!! ขายดีจนต้องเปิดเพิ่ม*


มหัศจรรย์…..รัสเซีย WHITENIGHT

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินสุวรรณภูมิ• สนามบินนานาชาติดูไบ • สนามบินโดโมเดโดโว่เมืองมอสโคว ประเทศ รัสเซีย • สถานีรถไฟใต้ดนิกรุงมอสโคว• Arabat Street•ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ IZAMAILOVO DELTA HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวตามมาตรฐานรัสเซีย ที่เมืองมอสโคว์
3 พระราชวังเคลมลิน • พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์• จตัุรัสแดง• มหาวิหารเซนต์บาซิล• ช้อปปิ้ ง ห้าง GUM• มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์• ชมโชว์ละครสัตว์ CIRCUS IZAMAILOVO DELTAหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ที่เมืองมอสโคว์มาตรฐานโรงแรมท้องถิ่นรัสเซีย
4 พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย• หอส่ งสัญญาณโทรทัศน์Ostankino Tower • พิพิธภัณฑ์โคโลเมนส โกว• ตลาดอิสไมโลโว่ IZAMAILOVO DELTA หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ที่เมืองมอสโคว์มาตรฐานโรงแรมท้องถิ่นรัสเซีย
5 สถานีรถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train • เมืองเซนต์ปี เตอร์สเบิร์ก• ป้อมปี เตอร์แอนด์ปอล วิหารเซนต์ไอแซค Hamptan by Hilton St.Petersburg หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว ที่เมืองเซนต์ปิ เตอร์เบิร์ก
6 พระราชวงัฤดูหนาว • พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ• โบสถ์หยดเลือด • พระราชวงัฤดูร้อนหรือพระราชวงั ปี เตอร์ฮอฟ • ล่องแม่น า้เนวา ฉลองฤดูกาล White Night Hamptan by Hilton St.Petersburg หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว ที่เมืองเซนต์ปิ เตอร์เบิร์ก
7 พระราชวังแคทเธอรีน หรือ พระราชวังพาฟลอฟส์ • ช้อปปิ้ งเอาท์เลต วิลเลจ• สนามบินพัลโคโว เซนต์ปี เตอร์เบิร์ก
8 สนามบินดูไบ • สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
09-16 กรกฏาคม 2562 55,999 5,000 55,999 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ