เหมาะกับฤดูกาล

รหัส : BT-TPE88_VZ

ทัวร์ทวีปเอเชีย

4 วัน 3 คืน

เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย.

อาหาร : 6 มื้อ

Thai VietJet

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 17,999 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

6 มื้อ มื้ออาหาร

6 จุด ท่องเที่ยว

4 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน

วันที่ 2 เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาตเิหยห่ ลิ่ว • หมู่บ้าน ชาวประมงหลากสี• หมู่บา้นโบราณจิ่วเฟิน • เมืองไทเป • ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 3 น่ังกระเช้าเหมาคง • Germanium • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขนึ้ ตึกช้ัน 89th) • ตลาดซื่อ หลินไนท์มาร์เก็ต • ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

วันที่ 4 วัดหลงซาน • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ศูนย์เครื่องส าอาง • เมืองเถาหยวน • กลอเรีย เอ้าท์เล็ต • สนามบินเถาหยวน • สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ