ทัวร์ฤดูหนาว WINTER

รหัส : BT-KIX13_XJ

ทัวร์ญี่ปุ่น

5 วัน 3 คืน

ม.ค. / ก.พ. / ธ.ค.

อาหาร : 5 มื้อ

AIR ASIA X

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 33,999 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

5 มื้อ มื้ออาหาร

2 จุด ท่องเที่ยว

5 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2 ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญี่ปุ่น • ปราสาทโอซาก้า • ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ• ย่านกิออนคะ วะระมะจิ

วันที่ 3 ศาลเจ้าเฮอัน • กิจกรรมชงชา • ลานสกี• มิตซุยเอ้าท์เล็ต

วันที่ 4 อิสระช้อปป้ิงตามอัธยาศยั ไม่รวมค่าบรกิารรถ รบั -ส่ง และไม่รวมค่าเข้าสถานที่ต่างๆ

วันที่ 5 สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น • สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพ

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ