เหมาะกับฤดูกาล

รหัส : BT-NRT02_XJ

ทัวร์ญี่ปุ่น

6 วัน 4 คืน

ต.ค.

อาหาร : 8 มื้อ

AIR ASIA X

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 38,999 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

8 มื้อ มื้ออาหาร

5 จุด ท่องเที่ยว

6 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • วัดอาซากุสะ • ถนนนาคามิเสะ • เมืองมัตสึโมโต้ • อิออน มอลล

วันที่ 3 อุทยานคามิโคจิ • ปราสาทมัตสึโมโต้ • สวนโออิชิปาร์ค

วันที่ 4 ภูเขาไฟฟูจิช้ัน 5 • ศูนย์การเรียนรู้ชงชา • ช้อปป้ิงชินจูกุ

วันที่ 5 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกอิสระดิสนีย์แลนด์ ไม่รวมค่าเข้าท่านละ 3,200 บาท ไม่รวมค่ารถบริการรับ - ส่ง

วันที่ 6 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ