เหมาะกับฤดูกาล

รหัส : BT-CTS06_XJ

ทัวร์ญี่ปุ่น

6 วัน 4 คืน

ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.

อาหาร : 10 มื้อ

AIR ASIA X

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 46,999 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

10 มื้อ มื้ออาหาร

1 จุด ท่องเที่ยว

6 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2 สนามบินชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น • เมืองโนโบริเบทสึ • หุบเขาจิโกกุดานิ• โทยะ • เทศกาล ประดับไฟโทยะ Toyako Onsen Illumination

วันที่ 3 ลานกิจกรรมหิมะ • เมืองฮาโกดาเตะ • โกดังอิฐแดงคาเนโมริ• กระเช้าฮาโกดาเตะ

วันที่ 4 ตลาดปลาอาไซจิฮาโกดาเตะ • นิเซโกะ มิ้ลค์โคโบะ • สวนฟุกุดาชิ• ร้านค้าปลอดภาษี• บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

วันที่ 5 อิสระช้อปป้ิงตามอัธยาศยั ไม่มรีถบรกิารรบั - ส่ง

วันที่ 6 ท่าอากาศยานชิโตเสะ • สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ