เหมาะกับฤดูกาล

รหัส : BT-CTS09_TG

ทัวร์ญี่ปุ่น

6 วัน 4 คืน

มิ.ย.

อาหาร : 8 มื้อ

Thai Airways

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 45,999 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

8 มื้อ มื้ออาหาร

6 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2 สนามบินชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น • เมืองบิเอะ • บ่อน้าสีฟ้า • หมู่บ้านนิงเกิ้ล เทอเรซ • อิออน มอลล

วันที่ 3 ทุ่งดอกไม้ชิกิไซโนะ โอกะ • หมู่บ้านราเม็ง • คลองโอตารุ• พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี • นาฬิกาไอ น้าโบราณ • ถนนซาไกมาจิ• ช้อปป้ิงทานุกิโคจ

วันที่ 4 เมืองซัปโปโร • จุดชมวิวโอคุรายาม่า • ช้อปป้ิงปลอดภาษี• พระใหญ่อะตะมะ ไดบุตสึ • มิต ซุยเอ้าท์เล็ท

วันที่ 5 อิสระช้อปป้ิงตามอัธยาศยั ไม่มรีถบรกิารรบั - ส่ง

วันที่ 6 ท่าอากาศยานชิโตเสะ • สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ