ทั่วไป

รหัส : BT-LAO62_FD

ทัวร์ลาว

4 วัน 3 คืน

เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.

อาหาร : 9 มื้อ

Air Asia

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 15,999 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

9 มื้อ มื้ออาหาร

2 จุด ท่องเที่ยว

4 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 กรุงเทพฯ • หลวงพระบาง • วัดวิชุน • พระธาตุภูษี • ตลาดมืด

วันที่ 2 พระราชวังเก่า • วัดเชียงทอง • หมู่บ้านช่างฆ้อง • หมู่บ้านช่างไห • ถ ้ าติ่ง • น้าตกตาดกวางสี น้าตกแก้วมงคล

วันที่ 3 ใส่บาตรข้าวเหนียว • วัดแสน • บ้านผานม • น่ังรถไฟความเรว ็ สูงลาว-จีนไปวังเวียง • ถ้า นางฟ้า • บลูลากูน • ล่องเรือชมแม่น้าซอง

วันที่ 4 วังเวียง • เวียงจันทน์• พระธาตุหลวง • ประตูชัย • ศูนย์หัตถกรรม • สนามบินนานาชาติ เวียงจันทร์• กรุงเทพฯ

รายละเอียดที่พัก

ลำดับ โรงแรมและที่พัก ระดับ
วันที่ 1 Angthong Hotel
วันที่ 2 Angthong Hotel
วันที่ 3 Inthira Vangvieng

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ