มหัศจรรย์…ตุรกี บินภายใน 2 ขา ฤดูกาลเก็บสตอเบอรี่

ราคาเริ่มต้น ฿ 39,900
รหัสทัวร์ 02BT-IST03_TK
สายการบิน Turkish Airlines TURKIST AIRLINE
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ ตุรกี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม นครใต้ดินไคมัคลึ

นั่งบอลลูนชมวิวเมืองคัปปาโดเกีย พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า ชมปามุคคาเล่

ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส ชมหุบเขานกพิราบ Pigeon Valley

ชมเมืองโบราณเอฟฟิซุส ชมสัญลักษณ์ของเมืองนครอิสตันบูล “บลูมอสก์” และวิหารเซนต์โซเฟีย

ชอปปิงตลาดแกรนด์บาร์ซาร์ และสไปซ์มาร์เก็ต 

ชมอุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน  ฮายาโซฟีอา และจัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด

ชมพระราชวังโดลมาบาห์เช่ ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ชมพระราชวังทอปกาปิ 

ชมการแสดงพื้นเมือง “โชว์ระบำหน้าท้อง” Belly Dance พิเศษ!! ชมไร่สตรอว์เบอร์รี่

พิเศษให้ท่านได้จิบชายามบ่าย Afternoon Tea สุดหรู

พิเศษ บินภายใน และพักโรงแรมตกแต่งสไตล์ถ้ำ 1 คืน


มหัศจรรย์…ตุรกี บินภายใน 2 ขา ฤดูกาลเก็บสตอเบอรี่ 

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ • ตุรกี
2 สนามบินอสิตนั บูล• สนามบินเนฟเซไฮร์(บินภายใน) • เมืองคัปปาโดเกีย• พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเร เม • หุบเขานกพริาบ • บ้านท้องถิ่นของชาวคัปปาโดเกีย • ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ • ชม การแสดงพื้นเมือง “โชว์ระบ าหน้าท้อง” พักโรงแรมตกแต่งสไตล์ถ ้า 1 คืน ALFINA CAVE HOTEL หรือเทยีบเท่าในระดับเดียวกนั
3 นครใต้ดินไคมัคลึ• ชมโรงงานผลิต พรมทอมือ• เมืองคอนย่า • สถานีคาราวาน • พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า BAYIR DIAMOND HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาวที่ KONYA มาตรฐานระดับดาวตุรกี
4 คอนย่า • ไร่สตอเบอรี่• ปามุคคาเล• ปราสาทปุยฝ้าย PAM THERMAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาวที่ PAMUKKALAมาตรฐานระดับดาวตุรกี
5 เอฟฟิซุส • โรงงานผลิตเสื้อหนัง • เมืองโบราณ • บ้านพระแม่มารี • ท่าอากาศยานอัดนัน เมรเดเรส • ท่า อากาศยานอสิตันบูล• อสิตันบูล GONEN YENIBOSNA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาวที่เมือง ISTANBUL มาตรฐานระดับดาวตุรกี
6 บลูมอสก์•อุโมงค์เก็บน ้าใต้ดินเยเรบาตัน •จัตุรัสสุลต่านอาห์เหม็ด •ฮายาโซฟีย • พระราชวังทอปกาปึ• สไปซ์มาเก็ต GONEN YENIBOSNA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาวที่เมือง ISTANBUL มาตรฐานระดับดาวตุรกี
7 ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส • พระราชวังโดลมาบาห์เช่ • ตลาดแกรนด์บาซาร์ • สนามบินอิสตันบูล
8 สนามบินอสิตันบูล•กรุงเทพ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
08-15 สิงหาคม 2562 39,900 6,000 39,900 จอง
จอง
09-16 ตุลาคม 2562 39,900 6,000 39,900 จอง
จอง
22-29 พฤศจิกายน 2562 39,900 6,000 39,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ