เหมาะกับฤดูกาล

รหัส : BT-HAN45_FD

ทัวร์เวียดนาม

4 วัน 3 คืน

ส.ค. / ก.ย.

อาหาร : 11 มื้อ

Air Asia

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 17,999 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

11 มื้อ มื้ออาหาร

4 จุด ท่องเที่ยว

4 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 ดอนเมือง กรุงเทพฯ • สนามบินนอยไบ • กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม • ซาปา • Moana Sapa • ตลาดซาปา

วันที่ 2 หมู่บ้านต่าฟาน • La Dao Sapa • น่ังรถรางขึ้นกระเช้าฟานซปี ัน

วันที่ 3 ฮานอย • ร้านเยื่อไผ่ • จัตุรสับาดิ่ญ • โบสถ์ฮานอย • ทะเลสาบคืนดาบ • สะพานแสงอาทิตย์ • วัดหง๊อกเซิน • อิสระช้อปป้ิงถนน 36 สาย

วันที่ 4 นิงห์บิงห์ • ล่องเรือจ่างอาง • ฮานอย • ดอนเมือง กรุงเทพฯ

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ