เหมาะกับฤดูกาล

รหัส : BT-KMG19_8L

ทัวร์จีน

6 วัน 5 คืน

พ.ค. / มิ.ย. / ก.ย. / ต.ค.

อาหาร : 14 มื้อ

Lucky Airline

ราคาเริ่มต้น : ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยน

เริ่มต้น 23,999 บาท / ท่าน

ไฮไลท์ทัวร์

14 มื้อ มื้ออาหาร

6 รายการ โปรแกรมทัวร์

คลิกอ่านโปรแกรม

สถานที่ท่องเที่ยว

รายละเอียดทัวร์

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย • เมืองคุนหมิง

วันที่ 2 เมืองคุนหมิง • เขาซีซาน • ต าหนักทอง • สวนน้าตกคุนหมิง • เมืองต้าหลี่ • ผ่านชมเจดีย์สาม องค์

วันที่ 3 เมืองโบราณต้าหลี่• วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย • แชงกรีล่า • โค้งแรกแม่น้าแยงซีเกียง เมืองเก่าจงเตี้ยน

วันที่ 4 วัดลามะซงจ้านหลิน • ช่องแคบเสือกระโจน • เมืองลี่เจียง • สระมังกรด า (เหยหลงถัน) • เมืองโบราณลี่เจียง

วันที่ 5 อุทยานมังกรหยก • น่ังกระเช้าขึ้นภูเขาหมิะมังกรหยก • โชว์ความประทับใจลี่เจี่ยง (โชว์จาง อี้โหม่ว) • อุทยานน้าหยก • ทะลสาบไป๋สุยเหอ • สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองคุนหมิง

วันที่ 6 ้านหยก • ร้านยา • วัดหยวนทง • ประตูม้าทองไก่หยก • สนามบินคุนหมิง • สนามบิน สุวรรณภูมิ

รายละเอียดที่พัก

ตารางราคาและรายละเอียดอื่น ๆ

แกลลอรี่ภาพ