ทัวร์พม่า Glory ย่างกุ้ง หงสาวดี

ราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ 01BZRNG10
สายการบิน Air Asia
ระยะเวลา 2วัน1คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

พระเจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – พระนอนตาหวาน
พระธาตุมุเตา – ช้างเผือก – พระหินอ่อน – พระธาตุมุเตา – ชเวดากอง


ทัวร์พม่า Glory ย่างกุ้ง หงสาวดี 2วัน1คืน FD 

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานมิงกาลาดง - เมืองย่างกุ้ง - หงสาวดี - วัดไจ้คะวาย - พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ชเวมอดอว์หรือพระมหาเจดีย์มุเตา - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น - ย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
2 เจดีย์เจ๊าทัตจีหรือพระนอนตาหวาน - พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต – พระหินอ่อน – ช้างเผือก - สนามบินย่างกุ้ง - ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
05 – 06 เมษายน 2562 8,999 2,000 3,900 จอง
จอง
06 – 07 เมษายน 2562 8,999 2,000 3,900 จอง
จอง
20 – 21 เมษายน 2562 7,999 2,000 3,900 จอง
จอง
27 – 28 เมษายน 2562 7,999 2,000 3,900 จอง
จอง
11 – 12 พฤษภาคม 2562 7,999 2,000 3,900 จอง
จอง
18 – 19 พฤษภาคม 2562 8,999 2,000 3,900 จอง
จอง
19 – 20 พฤษภาคม 2562 8,999 2,000 3,900 จอง
จอง
25 – 26 พฤษภาคม 2562 7,999 2,000 3,900 จอง
จองเงื่อนไขการให้บริการ